BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

BİLİKLƏR BAZASI PRODUKSİYA MODELLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNMUŞ ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMİNİN İDARƏ ALQORİTMİ

Məhəmmədli H.M.

Məqalədə biliklər bazası produksiya modeli ilə təsvir olunmuş çevik istehsal sistemlərinin (ÇİS) ümumiləşdirilmiş alqoritmə əsasən arxitekturasının və idarə alqoritminin işlənməsinə baxılmışdır. Göstərilmişdir ki, son məqsədə nail olmaq üçün ÇİS-in fəaliyyəti müddətində mexatron qurğularının aktivləşdirilməsi onların təyinatından asılı olaraq bir və ya bir neçə dəfə ola bilər. Odur ki, idarə alqoritminin işlənməsində idarəetmənin ÇİS-in fəaliyyətinin real vaxt rejimi çərçivəsində yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə stek biliklər bazası prinsipi ilə qurulması təklif olunmuşdur. (səh. 24-28)  

Açar sözlər: çevik istehsal sistemi, produksiya modeli, idarə alqoritmi, biliklər bazası.
Ədəbiyyat
  • Ахмедова Х.М. Задачи автоматизации системотехнического проектирования систем управления // «Научные известия» Сумгайытского государственного университета. Том 1, №2, 2001, с. 87–93.
  • Кязимов Н.М., Магоммедли Х.М. Архитектура инструмента автоматизированного проектирования гибких производственных систем // Информационные технологии моделирования и управления. №3 (62), 2010, с.371–378.
  • Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии. М.: Наука. 1988. – 280 с., ил. (сер. «Академические чтения»).
  • Hijran Mahammadli/ Dynamical produktion model for control of the flexible manufacture system working / PC1’2010 The Thirid International Conference “Problems of Cybernetics and informatics”, Volume III, September 6-8, 2010, Baku, Azerbaijan.