KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ HƏYATA KEÇİRƏN PROQRAM TƏMİNATI KOMPLEKSLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN KVALİMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİ

Rəhimov Elşən R.

Məqalə korporativ şəbəkələrin idarəetmə sistemində əsas rol oynayan proqram təminatı komplekslərinin təhlükəsizliyinin kvalimetrik göstəricilərinin təyin olunmasına həsr olunmuşdur. Keyfiyyət xarakteristikalrının təyin olunması vasitəsi ilə proqram təminatı təhlükəsizliyin ilkin elemntlərinin müəyyən olunması göstərilmişdir. Bu yanaşmanın əsasında kvalimetrik verilənlərin etibarlılığını müəyyən edən mexanizm işlənib hazırlanmışdır. (səh. 18-23)

 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, imtina, informasiya təhlükəsizlik sistemi, proqram təminatı kompleksi, korporativ şəbəkə,kvalimetrik göstəricilər.
Ədəbiyyat
  • Rəhimov E.R. Korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi. Bakı: İnformasiyaTexnologiyaları, 2008, 322
  • Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. М.: Финиль, 2004, 295 с.
  • Круглов В.И., Александровская Л.Н., Аронов И.З., Смирнов В.В. Сертификация сложных технических систем. М.: Логос, 2001, 312 с.
  • Владимирцев А.В., Маругин В.М., Марцынковский О.А., Шеханов Ю.Ф. Применение методов квалиметрической экспертизы в системе менеджмента организации // Науч. труды ВИТУ, вып. 88, СПб.: ВИТУ, 2003, 200 с.
  • Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. Киев: Тандем, 2000, 320 с.
  • Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: Юрайт, 2007, 399 с.
  • Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация и разработка программных систем. М: Финансы и статистика, 2010, 288 с.