IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2011

IP ŞƏBƏKƏLƏRDƏ SƏS KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELİ

Ağayev B.S.

Paket kommutasiyalı audioinformasiya şəbəkələrindən qəbul edilən səs siqnallarının keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün model təklif edilmişdir. Audiopaketlərin gecikmələrinin minimallaşdırılması üsulu ilə səs keyfiyyətinin idarə edilməsi məsələsinə baxılmışdır. (səh. 12-17)

Açar sözlər: audioinformasiya, paketlərin kommutasiyası, səs siqnalları, siqnalların gecikməsi, paketlərin itməsi, R-keyfiyyəti.
Ədəbiyyat
  • ITU-T. Rec. P.800. (08/96). Methods for subjective determination of transmission quality. www.itu.int
  • ITU-T. Rec. G.107 (12/98) The E-Model, a computational model for use in transmission planinq. www.itu.int
  • Ağayev B.S. Rabitə kanallarından qəbul edilən nitq informasiyasının qiymətləndirilməsi üsulu. // AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2008, XXVIII, №6, s.125–130.
  • Фомин А.Ф. Оценка параметров сетей IP-телефонии. // Информационные технологии, 2003, №2, с.22–32.
  • Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных. М.: ИНТУИТ.РУ, 2003, 248 с.
  • Курилов О.С. Объективный анализ качества речи в IP-телефонии. Технологии и средства связи, 2002, №4, с.76–78.
  • Крис Байорек. Качество VoIP: корреляция и оценка MOS и R фактора. // Сети и системы связи, 2003, №6, с.98.
  • Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных. М.:Мир, 1989, 554 с.