UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

UÇUŞ İNFORMASİYASININ BƏRPA OLUNMASI ÜÇÜN TƏYYARƏNİN UÇUŞ PARAMETRLƏRİ ARASINDA KORRELYASİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ

Balayev N.N.

Məqalə bort registratorlarından götürülmüş uçuş informasiyasında təhrif və ya qismən məhv olmuş parametrlərin bərpa olunması məsələsinə həsr olunmuşdur. Uçuş parametrinin itmiş qiymətlərinin bərpa olunması üçün ona korrelyasiya əlqəsində olan digər parametrin təyin olunması üçün proqram modulu işlənilmişdir. Bu proqram modulu müəyyən uçuş mərhələsində parametrlər arasında korrelyasiya əmsallarını hesablayır. (səh. 103-108)

Açar sözlər: uçuş informasiyası, korrelyasiya, uçuş informasiyasının bərpası, uçuşların təhlükəsizliyi.
Ədəbiyyat
 • Яцков Н.А. Основы построения автоматизированных систем контроля полетов воздушных судов. – К.: КИИГА, 1989. - 344 с.
 • Гамулин А.Г. и др. Автоматизация управления безопасностью полетов. М.: Транспорт, 1989, -319 с.
 • Комплекс программно-аппаратного обеспечения обработки и анализа полетной информации. Ревизор. http://www.revchat.ru/
 • Программное обеспечение системы КАРАТ-Н,
  http://www.gosniias.ru/pages/karat/n_reklama1.htm#Прогр_обесп
 • Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Панахов Н.А., Алиева А.А. Разработка системы оперативной обработки полетной информации //Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni. Elmi məcmuələr, cild 7, № 2, Bakı, 2005.
 • Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции.
  http://chemstat.com.ru/node/12
 • Correlation and dependence, http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
 • Ивахненко А.Г., Юрачковский Ю.П. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. - М: Радио и связь, 1987. - 120 с.
 • Метод группового учета аргументов,
  http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title= Метод_группового_учета_аргументов