TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

TƏDQİQATÇININ ELMİ FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ hm-İNDEKSİ

Alıquliyev R.M., Həsənova R.Ş.

Elmi fəaliyyəti qiymətləndirən indekslər iki qrupa bölünür: kəmiyyət indeksləri və keyfiyyət indeksləri. Birinci tip indekslər tədqiqatçının aktivliyini əks etdirir, onun elmi əsərlərinin sayı haqqında məlumat verir. İkinci tip indekslər isə tədqiqatçının məqalələrinin təsirini (yararlığını), onların hər birinə olunan istinadların sayını göstərir. Bu məqalədə tədqiqatçının məhsuldarlığını özündə əks etdirən, h və m indekslərinin birləşməsindən alınan və hər iki indeksin xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən yeni hm -indeksi təklif edilmişdir. (səh. 68-73)

Açar sözlər: h-indeks, m-indeks, g-indeks, hg-indeks, q2-indeks, hm-indeks.
Ədəbiyyat
 • Wu Q. The w-index: a significant improvement of the h-index // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010, v.61, no.3, 609-614. 
 • Chun Z. -T. Relationship of the h-index, g-index, and e-index // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2009, v.61, no.3,  625-628.
 • Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2005, v.102, no.46, pp.16569-16572.
 • Burrell Q.L. On the h-index, the size of the Hirsch core and Jin’s A-index // Journal of Informetrics, 2007, v.1, no.2, pp.170-177.
 • Rousseau R. New developments related to the Hirsch index // Industrial Sciences and Technology, 2006, v.1, no.4, pp. 23-25.
 • Bornmann Q.L., Mutz R., and Daniel H.D. Are there better indices for evaluation purposes than the h-index using data from biomedicine // Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2008, v.59, no.5, pp.830-837.
 • Cabrerizo F.J., Alonso S., Herrera-Viedma E. and Herrera F. q2-index: quantitative and qualitative evaluation based on the number and impact of papers in the Hirsch core // Journal of Informetrics, 2010, v.4, no.1, pp.23-28.
 • Egghe L. Theory and practice of the g-index // Scientometrics, 2006, v.69, no.1, pp.131-152.
 • Alonso S., Cabrerizo F.J., Herrera-Viedma E. and Herrera F. hg-index: a new index to characterize the scientific output of researchers based on the h- and g-indices // Scientometrics, 2010, v.82, no.2, pp.391-400.
 • Kosmulski M. A new Hirsch-type index saves time and works equally well as the original h-index // ISSI Newsletter, 2006, v.2, no.3, pp.4-6.
 • Jin B., Liang L., Rousseau R. and Egghe L. The R- and AR-indices: complementing the h-index // Chinese Science Bulletin, 2007, v.52, no.6,  855-863.
 • Egghe L., Rousseau R. An h-index weighted by citation impact // Information Processing and Management, 2008, v.44, no.2, pp.770-780.
 • Jin B. h-Index: an evaluation indicator proposed by scientist // Science Focus, 2006, v.1, no.1, pp.8-9.
 • Egghe L. An improvement of the h-index: the g-index // ISSI Newsletter, 2006, v.2, no.1, pp.8-9.