KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

KORPORATİV ŞƏBƏKƏDƏ POÇT SERVERİN YADDAŞININ DİNAMİK PAYLANMASI

Əliquliyev R.M., Hüseynova A.Ə.

Məhdud imkanlar daxilində korporativ şəbəkə müştərilərinə xidmət zamanı ən çətin məsələlərdən biri poçt serverinin yaddaşının korporativ şəbəkə istifadəçiləri arasında düzgün paylanmasıdır. Bu məqalədə korporativ şəbəkə istifadəçiləri arasında poçt serverinin yaddaşının dinamik paylanması modeli təklif olunur. (səh. 61-67)

 

Açar sözlər: korporativ şəbəkə, poçt serveri, elektron ünvan, dinamik paylanma.
Ədəbiyyat
  • Блам Р. Администрирование почтовых серверов sendmail
    http://www.intuit.ru
  • http://www.intuit.ru/department/internet/sendmail/1/
  • http://www.kgtu.runnet.ru/WD/TUTOR/int/e-mail.htm
  • Калашников С.Г. Определение зависимости производительности почто-вого сервера от технических характеристик.
    http://network journal.mpei.ac.ru/cgi-bin.
  • Ашманов С.А. Линейное программирование. М.: Наука.1981. 340 с.