FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

FORMAYA GÖRƏ OPTİMALLAŞMA MƏSƏLƏSİNƏ NEYRON ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ

Alıquliyev R.M., Məсidzadə K., Qəsemi Həbəşi Y.

Məqalədə optimal formanın tapılması məsələsinə baxılır və məsələ diskretləşdirilərək tam qiymətli optimallaşma məsələsinə gətirilir. Məsələnin belə qoyuluşu onun həllinə neyron şəbəkənin tətbiqinə imkan verir. (səh. 47-51)

 

Açar sözlər: forma optimallaşma, süni neyron şəbəkələr, aproksimasiya nəzəriyyəsi, şəbəkənin öyrədilməsi.
Ədəbiyyat
 • A.U.Levin and K.S.Narendra Control of nonlinear dynamical systems using neural networks: controllability and stabilization // IEEE Transactions on Neural Networks, 1993, no.4, pp.192-206.
 • R.M.Alguliev, R.M.Aliguliyev and R.K.Alekperov, An approach to optimal task assignment in a distributed system // Journal Automation and Information science, 2004, v.36, no.10, pp.51-55.
 • J.Sea, Numerical method in mathematical physics and optimal control. Novosibirsk, M.: “Nauka”, 1978, 240p.
 • J.Sokolowski and J.-P.Zolesio, Introduction to shape optimization. Shape sensitivity analysis, Springer, Heidelberg, 1992, 585p.
 • A.A.Niftiyev and E.R.Akhmadov, Variational statement of an inverse problem for a domain // Journal of Differential Equation, 2007, v.43, no.10, pp.1410-1416.
 • Y.S.Gasimov and A.A.Niftiyev, On a minimization of the eigenvalues of Schrödinger operator over domains // Doklady RAS, 2001, v.380, no.3, pp.305-307.
 • A.A.Niftiyev and Y.S.Gasimov, Control by boundaries and eigenvalue problems by variable domain. Baku: “BSU”, 2004, 185p.
 • V.F.Demyanov and A.M.Rubinov, Bases of non-smooth analysis and quasidifferential calculus. M.: “Nauka”, 1990, 412p.
 • F.P.Vasilyev, Numerical methods of solution of the extreme problems. M.: “Nauka”, 1980, 518 p.
 • D.M.Burago and V.A.Zalgaller, Geometrical inequalities. M.: “Nauka”, 1981, 400p.
 • E.R.Ahmadov, Discrete optimal control problem with unknown points // Transaction of ANAS, Informatics and Control Problems, 2006, v.XXVI, no.2, pp.66-73.