“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2020

“ETNOBOTANİKA” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASININ İŞLƏNMƏSİNƏ DAİR YANAŞMALAR

Həmidova Ləman F.

Məqalədə “etnobotanika” informasiya sistemlərinin yaradılması sahəsində beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. “Etnobotanika” informasiya sisteminin arxitekturasının işlənməsinə dair mövcud yanaşmalar analiz edilmişdir. Təklif olunan “etnobotanika” informasiya sistemində bitkilərin botaniki xüsusiyyətləri, istifadə formaları və istifadə sahələri, kimyəvi tərkibləri, fotoları, bitkilərin bir neçə dildə adlandırılması, bitkilərin yayılma arealının xəritə üzərində əyani şəkildə təsviri əks olunmuşdur. Mövcud təcrübə əsasında “etnobotanika” informasiya sisteminin arxitekturasının qurulmasına dair təkliflər verilmişdir. Bitkilərin vahid formada bir verilənlər bazasında saxlanmasına və emalına imkan verən informasiya sistemi qurulmuşdur. Bu məqsədlə informasiya sisteminin komponentləri analiz olunaraq onların qarşılıqlı əlaqəli iş prinsipi mərhələli şəkildə təsnif olunmuşdur. “Etnobotanika” verilənlər bazasının yaradılmasında kompleks məlumat standartlarının rolu, onların analizi, informasiya sisteminin qurulmasında ortaya çıxan problemlər və həll üsulları tədqiq edilmişdir. “Etnobotanika” verilənlər bazası üçün istifadə olunan server, buradakı məlumatların bir-biri ilə əlaqəsi təhlil edilərək onların konseptual arxitektur əsasları işlənmişdir (səh.134-144).

Açar sözlər: etnobotanika, informasiya sistemləri, kompleksməlumat standartları, SQL server, “etnobotanika” verilənlər bazası.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i2.13
Ədəbiyyat
 • Eldeen I.M.S., Effendy M.A.W., Tengku-Muhammad T.S. Ethnobotany:Challenges and Future Perspectives // Research Journal of Medicinal Plants, 2016, no.10, pp.382-387. DOI:3923/rjmp.2016.382.387.
 • Simmonds M.S.J. Opportunities and Challenges for Ethnobotany at the Start of the Twenty-First Century, 2009, USA, pp.127–140.
 • Chavan V., Krishnan S. Biodiversity Information in India: Challenges andPotentials//In: J. Shimura. Joint international forum on biodiversity information,building capacity in Asia and Oceania // National Institute for Environmental Studies.Tsukuba, Japan, 2003, pp. 114–120.
 • WHO//WHO Traditional Medicine Strategy: 2014-2023.World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2013, pp.76.
 • AMED (Allied and Complimentary Medicine Database). www.bl.uk/services/information/amed.html
 • Ethnoecology Database of the Greater Southwest. fortlewis.edu/ethnobotany/database.htm
 • www.pharm.uu.nl/home/smit/
 • CHIMERA, www.rosenthal.hs.columbia.edu/databases/TradMed_CMMRC.html
 • Beijing Database of Traditional Chinese Medicine. www.rosenthal.hs.columbia.edu/databases/TradMed_Beijing.html
 • American Folk Medicine, www.folkmed.ucla.edu/index.html
 • www.gbif.org/
 • Rainforest Tropical Plant Database. www.rain-tree.com/plants.htm
 • IOPİ. iopi.csu.edu.au/iopi/
 • Plants For A Future.www.comp.leeds.ac.uk/pfaf/
 • www.rosenthal.hs.columbia.edu/databases/TradMed_INMEDPLAN.html
 • Mehdiyeva N. Importance database of medicinal plants for plant biodiversity conservation in Azerbaijan // International conference, Environmental changes conservation of plant diversity, 2013.
 • Peterson A.T., Vieglais D.A., Sigenza A.G. N., Silva M. A global distributed biodiversity information network: building the world museum// III Global Biodiversity Information Facility, Denmark, 2003, pp.186–196.
 • Intergovernmental Committee. Technical Proposals on Databases and Registries of Traditional Knowledge and Biological / Genetic Resources. World Intellectual Property Organization Geneva, 2002. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_4/wipo_grtkf_ic_4_14.pdf
 • Thomas M.B. Emerging Synergies between Information Technology and Applied Ethnobotanical Research // A journal of Plants, People, and Applied Research, 2003, vol.1, pp.65–74.
 • Petković D. JSON Integration in Relational Database Systems // International Journal of Computer Applications, 2017, vol.168, no.5, pp. 14-19.