RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2010

RADİO DALĞALARIN YER SƏTHİ ÜZƏRİNDƏ YAYIMININ BİR İMİTASİYA MODELİ HAQQINDA

Pənahov N.A.

Yer səthinin dağlıq sahələri üçün ötürücü antenlərin effektiv hündürlüyünün hesablanması alqoritmləri təklif olunur. Həmçinin ötürücü və qəbuledici antenlərin qarşılıqlı görmə məsələsi də araşdırılır. (səh. 75-82)

 

Açar sözlər: radiodalğaların yayımının modelləşdirilməsi, effektiv hündürlük, yer səthinin relyefi, ötürücü anten, tele və radio yayım, qarşılıqlı görmənin təhlili.
Ədəbiyyat
  • Программа для визуализации, запроса и анализа пространственной информации. www.esri.com/software/arcgis/arcview/index.html
  • Проектирование вещательных антенных систем. www.aldena.it
  • Локшин М.Г., Шур А.А., Кокорев А.В., Краснощеков Р.А. Сети телеви­зионного и звукового ОВЧ ЧМ-вещания. М.: Радио и связь,1988,144 с.
  • Панахов Н.А. Разработка компьютерной модели для расчета зоны вещания телерадиовещательных антенн с учетом неровностей земной поверхности // Информационные технологии. 2007, №1, с.15–17.
  • Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет и моделирование распространения радиоволн в городской среде и пересеченной местности с помощью программы Wireless Insite. www.ioso.ru/distance/Wireless_insite.html
  • Рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ) – International Telecommunication Union (ITU). www.itu.int