YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2010

YER SƏTHİ RELYEFİNİN VEKTOR XƏRİTƏSİNİN BƏZİ XARAKTERİK SƏHVLƏRİNİN AŞKARLANMASI VƏ DÜZƏLİŞİ ÜÇÜN ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ

Əliquliyev R.M., Orucov Q.H., Səbziyev E.N., Pənahov N.Ə., Rəsulova N.V., Əliyeva A.Ə.

İşin məqsədi riyazi metodların köməyi ilə yer səthi relyefinin vektor xəritəsində olan səhvlərin təyin edilməsi və düzəlişi üçün alqoritmlərin işlənilməsidir. Vektor xəritəsindəki xarakterik səhvlərin avtomatik rejimdə təyin edilməsi üçün alqoritmlər verilmişdir. (səh. 67-74)

 

Açar sözlər: CİS, alqoritm, vektor xəritəsi, yer səthi relyefi.
Ədəbiyyat
  • Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М., Наука, 1987, 320 с.
  • Программа для визуализации, запроса и анализа пространственной информации, www.esri.com/software/arcgis/arcview/index.html
  • Using Avenue. Customization and Application Development for ArcView GIS, ESRI, 1996.
  • GeoCommunity – Software, ArcView Scripts and Downloads, http://software.geocomm.com/scripts/arcview/.