SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

SOSİAL MEDİA RESURSLARINDA HƏKİM-PASİYENT MÜNASİBƏTLƏRİ ƏSASINDA QƏRARLARIN QƏBULU ÜÇÜN İNFORMATİV PARAMETRLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ

Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q., İsayeva Aytac M.

Məqalədə tibbi sosial media resurslarında toplanan informasiya əsasında tibbi qərarların qəbulu üçün konseptual yanaşma təklif olunmuşdur. Tibbi sosial media mühitində toplanan sorğular, istifadəçi rəyləri bu mühiti tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün əhəmyyətli informasiya mənbəyinə çevirmişdir. Bu informasiyanın tibbi qərarların qəbulunda istifadəsi imkanını göstərmək üçün sosial medianın həkim-pasiyent münasibətləri seqmenti tədqiq olunmuşdur. Bir sıra milli tibbi resurslarda toplanan e-pasiyent sorğuları statistik analiz olunmuş, onların formal təsviri verilmişdir. E-pasiyentlərin demoqrafik məlumatlarına istinad etməklə maraqlı tərəflərin tibbi sosial media məkanında fəallığının qiymətləndirilməsi üçün göstəricilər təklif olunmuşdur. Təklif edilmiş göstəricilər əsasında qərarların qəbulunun konseptual mexanizmi işlənilmişdir. Alınan nəticələr kompetentli şəxslərə tibbi xidmətin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş qərarların qəbulunda dəstək olmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur (səh.49-61).

Açar sözlər: tibbi sosial media, e-pasiyent, həkim-pasiyent münasibətləri seqmenti, tibbi qərarların qəbulu.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.07
Ədəbiyyat
 • Ефименко И.В., Хорошевский В.Ф. Онлайн-консультации в сфере здоровья: извлечение знаний и аналитика) / Труды 15-й национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием, Смоленск, 3–7 октября 2016 г., с.33–46.
 • Paul G. The e-patient: empowered, enabled and electronic. http://www.slideshare.net/
 • Big data in the healthcare industry: Growing Need for Computerized Decision Support. http://www.healthcare.siemens.com/magazine/mso-big-data-and-healthcare-1.html
 • Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ». http://www.vrachirf.ru/about
 • Manhattan research «Taking the Pulse». http://www.manhattanresearch.com/Products-and-Services/Physician/Taking-the-Pulse-Global/Taking-the-Pulse-Europe
 • Врачи и пациенты в социальных сетях. Аналитический обзор. AksiMed. http://www.aksimed.ru/download/center
 • Fogelson N.S, Rubin Z.A, Ault K.A. Beyond likes and tweets: an in-depth look at the physician social media landscape // Clinical Obstet Gynecol, 2013, 56(3), pp.495–508.
 • Doximity. The medical network. www.doximity.com
 • Top social networking sites for healthcare medical professionals. http://www.medicallabtechnicianschool.org/2009/top-25-social-networking-sites-for-healthcare-medical-professionals
 • Report “Issue Brief: Social Networks in Health Care Communication, collaboration and insights”. Produced by the Deloitte Center for Health Solutions, 2010, p.2. http://www.healthinformationandcommunicationsystems.pbworks.com/w/file/fetch/93972338/SM%204b%20Full.pdf
 • Medical Directors Forum. http://www.medicaldirectorsforum.skipta.com
 • Консультации врачей онлайн. https://medihost.ru/questions
 • Ask a doctor. www.adam.com/ask-a-doctor
 • Задать вопрос врачу онлайн. www.qapsula.com/zadat-vopros-vrachu-onlain
 • DoctorSpring. Get Quick, Detailed Medical Advice and Answers from Expert, Online Doctors. www.doctorspring.com/
 • Портал о здоровье. www.likar.info/consult/
 • Вопрос врачу. https://doslovno.com/question
 • Поиск по болезням, лекарствам и ответам врачей. https://health.mail.ru/consultation/list/rubric/oftalmology/
 • The future of health is here. www.patientslikeme.com
 • See what millions of patients are saying. https://treato.com
 • Məmmədova M.H., İsayeva A.M. Sosial media mühitində e-tibb fəaliyyəti // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №1, s.57–68.
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2019, 350 səh.
 • tibb.az. Sizin virtual həkiminiz. http://tibb.az/home
 • Онлайн медицинская консультация. www.facebook.com/groups/online.medicinskaya.konsultaciya/
 • Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları. 1.5.2. 2018-ci ilin əvvəlinə ölkənin şəhər və rayonları üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri. www.stat.gov.az/source/healthcare/az/001_5_2.xls
 • 2017-ci ildə iqtisadi rayonların əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri. www.stat.gov.az/source/regions/
 • Məmmədova M.H., Cəbrayılova Z.Q., İsayeva A.M. Sosial medianın həkim-pasiyent münasibəti seqmentinin analizi: imkanlar və problemlər // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2019, №2, s.41–50.