FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

FƏAL-İMPULSLU TELEVİZİYA ÖLÇMƏ SİSTEMLƏRİNİN FOTOELEKTRİK XARAKTERİSTİKALARI

Zaytseva Yekaterina V., Kuryaçiy Mixail İ., Kapustin Vyaçeslav V.

Hazırda mürəkkəb görmə şəraitində (duman, tüstü, toz, qar və s.) maraq kəsb edən obyektlərin axtarışı, aşkarlanması və tanınması məsələlərini effektiv şəkildə həll edən texniki görmə sistemləri elm və texnika sahələrində geniş yayılmaqdadır. Fəal-impulslu televiziya ölçmə sistemlərinin əsas üstün cəhətlərinə əks səpələnmə maneəsini aradan qaldırması, təbii və süni işıq maneələrini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflətməsi imkanları daxildir. Tədqiqat işində fəal-impulslu televiziya ölçmə sistemlərinin əsas fotoelektrik xarakteristikalarının hesablanması üçün asılılıqlar və yayılma mühitinin şəraitindən asılı olaraq müşahidə obyektlərinə qədər olan məsafənin qiymətləndirilməsinin nəticələri təqdim edilmişdir. Sensorlar üçün fotoelektrik xarakteristikaların analizi iki növ fotoelektrik çeviricilər – PZS və KMOP üzrə aparılmışdır. PZS və KMOP matrislərində zəif cərəyanın  sızmasının müqayisəli analizi aparılmışdır. Aparılmış analizin nəticələrinə və təqdim edilmiş asılılıqlara əsasən nəticə çıxarılmış və fəal-impulslu televiziya ölçmə sistemləri üçün sensorların seçilməsi üzrə tövsiyələr verilmişdir (səh.28-33).

Açar sözlər: fəal-impulslu televiziya ölçmə sistemləri, KMOP, PZS müşahidə şəraiti, işıqlanma dərəcəsi, zəif cərəyan, kvantlaşdırma səviyyələri.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.04
Ədəbiyyat
 • Mantsvetov A.A., Tsitsulin A.K. Television cameras on CMOS photodetectors. Issues of radio electronics. Television Technology Series, 2006, no 2, pp. 70–89.
 • Umbitaliev A.A., Tsitsulin A.K., Mantsvetov A.A., etc. Control of the mode of accumulation in solid-state photodetectors // Optical Journal, 2012, no. 11, pp. 84–92.
 • Tsitsulin A.K. and others. Solid-state cameras: the accumulation of information quality. - SPb., Publishing house of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", 2014, 234 p.
 • CMOS Imagers. From Phototrunsduction to Image Processing. Edited by O. Yadid-Pecht and R. Etienne-Cummings. Kluwer Academic Publishers, 2004, 241 p.
 • Bykov R.E., Freier R., Ivanov K.V., Mantsvetov A.A. Digital image conversion M.: Hotline - Telecom, 2003, 228 p.
 • Stoppa D., Simoni A., Gonzo L., Gottardi M. Novel CMOS image sensor with a 132-dB dynamic range // IEEE journal of solid-state circuits, 2002, vol. 37, no 12, pp. 1846–1852.
 • Mantsvetov A.A., Mikhailov V.A., Eisengardt G.A. Characteristics of matrix-type DFDDs in charge charge summation mode // Communication technology. Ser. Television equipment, 1990, vol. 2. pp. 26–33.
 • Morton Z., Artyomov E., Rivenson Y., Levi G., Yadid-Pecht O. Scan Based Real-Time Variable Resolution CMOS Image Sensor // IEEE transactions on circuits and systems for video technology, vol. 15, no 7, pp. 947–952.
 • Nosov Yu.R., Shilin V.A. Fundamentals of physics of charge-coupled devices , M.: Science, 1986, 318 p.
 • Mantsvetov A. A Sensitivity of CMOS photodetectors with an active pixel // Questions of radio electronics. Ser. Technique of television, 2014, no 2. pp. 18–24.
 • Pustynsky I.N. Utochneniye zavisimosti osveshchonnosti ob"yekta v televizionnykh datchikakh [Clarification depending illumination optical image from the illumination of the object in the television sensors] // Reports of the Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics, 2009, no 1, pp. 36–39.