REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2019

REGİONAL APARICI POTENSİAL TÖVSİYƏLƏR: HAVERSHNE FORMULASININ SIDARJO ON HANDS (SOH) MOBIL PROQRAMLARINDA TƏTBİQİ

Puraningtyas Rani, Arizal Arif, Solehuddin Muhammad

Sidoarjo on Hands (SoH), Sidarjo ictimaiyyətinə Sidoarjo'da potensial sahə haqqında məlumat almağı asanlaşdırmaq üçün android tipli mobil proqramıdır. SoH sistemi iki inkişaf mərhələsindən keçib. Əvvəlki versiyada tapılan çatışmazlıqlar hazırkı istifadəçi saytının tələblərinə cavab vermirdi. İstifadəçi marşrut haqqında məlumat istəyir, müəyyən potensial sahəyə düşmək üçün istifadəçi hansı marşrutdan istifdə etməlidir. Bu tədqiqatda  Havershine formulasının istifadəçinin hazırkı yeri ilə və SoH-un potensial nəzərdə tutulmuş sahələr arasında  məsafənin qiymətləndirilməsi üçün Havershine tətbiqinə çalışılır. Bundan sonra, istifadəçi Google Xəritə Kitabxanası vasitəsilə marşrut barədə məlumat alacaqdır. Nəzərdə tutulmuş sahələrlə bağlı potensial tövsiyələri dəstəkləyən  Havershine formulasını tətbiq etməklə təklif etmək üçün SoH sistemi istifadəçilərinin tələblərini ödəməklə daha yüksək məhsuldarlığa nail olur (səh.70-76).

Açar sözlər: Regional aparıcı potensial tövsiyələr, Sidarjo on Hands, Apriori alqoritmi, Haversine formulası, Google Xəritə Kitabxanası.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i2.10
Ədəbiyyat
  • Department of Telecommunications and Informatics of Sidoarjo, 2015, The history of Establishment of Sidoarjo Regency, Official website of Sidoarjo Goverment, www.sidoarjokab.go.id access on July 10, 2018.
  • Purbaningtyas, Rani, Arif Arizal, Tri Wardoyo, 2017, Analysis and Design Sidoarjo on Hands (SoH) System to Support Potential Promotion of Sidoarjo / Proceeding of the 4th National Conference SNATIF 2017, Muria Kudus University, pp.291–296.
  • Purbaningtyas, Rani, Arif Arizal, Tri Wardoyo, 2017, Searching Optimization in Sidoarjo On Hands (SoH) Mobile Application Using Apriori TID Algorithm // Journal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI), 2017, vol.7, issue 2, pp.87–96.
  • Purbaningtyas, Rani, Arif Arizal, Muhammad Sholehuddin, 2018, Evaluation of The Backbone System Sidoarjo On Hands (SoH) Application for Improving System Performance in Supporting The Promotion of Sidoarjo / Proceeding of National Conference SENTIKA 2018, Atma Jaya University of Jogjakarta, pp.181–188.
  • Chopde, Nitin R, Nichat, Mangesh K, 2013, Landmark Based Shortest Path Detection By Using A* and Haversine Formula // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE), april 2013, vol.1, issue 2, pp.298–302.
  • Ingole PV, Nichat Mangesh K, 2013, Landmark Based Shortest Path Detection By Using Djikstra Algorithm and Haversine Formula // International Journal of Engineering Research and Application (IJERA), May-Jun 2013, vol.3, issue 3, pp.162–165.
  • Mwemezi, Jovin J, Huang Youfang, 2011, Optimal Facility Location on Spherical Surfaces : Algorithm and Application // New York Science Journal, 2011, vol.4, issue 7.
  • Agrawal, T. Imieliński, and A. Swami. Mining Association Rules Between Sets of Items in Large Databases, ACM SIGMOD Rec., 1993, vol.22, no.2, pp.207–216.
  • Agrawal, R. Srikant. Fast Algorithms for Mining Association Rules / Proceeding of the 20th Int'l Conference on Very Large Databases, USA, San Francisco: Morgan Kaufmann Publisher Inc., 1994, vol.1215, pp.487–499.
  • Han, M. Kamber, and J. Pei. Data Mining: Concepts and Techniques, Third edition. Waltham, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2012.