SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2019

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN İSTİFADƏSİ ƏSASINDA ELEKTRON TƏHSİLİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Məmmədova Gülarə A., Ağayev Firudin T., Zeynalova Lalə A.

Hal-hazırda müasir sosial texnologiyalar yüz milyonlarla istifadəçi tərəfindən istifadə olunur, pulsuz, cəlbedici və maraqlıdır. Məqalədə ali təhsil müəssisəsinin elektron təhsilini yaxşılaşdırmaq üçün sosial şəbəkələrdən istifadə imkanları araşdırılır. Sosial şəbəkədə universitet tələbələri arasında yayılan informasıyanın həcminin böyük olmasını nəzərə alaraq, tədris materiallarının kontentinin fərdiləşdirilməsi üçün məqalədə verilənlərin klasterizasiyası metodlarından (k-means) istifadə edilməsi təklif olunur. Tədqiqatın nəticələri ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri və instruktorlar tərəfindən e-kurs məzmununun yaxşılaşdırılması və elektron təhsilin fərdiləşdirməsi üçün istifadə edilə bilər (səh.27-34).

Açar sözlər: sosial şəbəkə, elektron təhsil, tədris kontentinin fərdiləşdirilməsi, klasterizasiya metodu.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i1.03
Ədəbiyyat
 • Стародубцев В.А. Персонализация виртуальной образовательной среды // Педагогическое Образование в России, 2015, №7, с.24–29.
 • Harmelen M. Personal Learning Environments / Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, USA, pp.815–816.
 • Bennett S., Bishop A., Dalgarno B., Waycott J., Kennedy G. Implementing Web 2.0 technologies in higher education: A collective case study // Computers & Education, 2012, рр.724–729.
 • Pursel B.K., Xie H. Patterns and Pedagogy: Exploring Student Blog Use in Higher Education // Contemporary Educational Technology, 2014, 5(2), pp.96–109.
 • Schroeder A., Minocha S., Schneider C. The strengths, weaknesses, opportunities and threats of using social software in higher and further education teaching and learning // Journal of Computer Assisted Learning, 2010, pp.159–174.
 • Hosny M. I., Fatima Sh. Facebok in Education: Students, Teachers, and Library Perspectives // journal of Computing, vol.4, №6, 2012, pp.78–86.
 • McLoughlin C., Lee M. Personalised and self-regulated learning in the Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software // Australasian Journal of Educational Technology 26(1), March 2010, pp.28–43.
 • Allen M. An Education in Facebook // Digital Culture and Education, 4(3), 2012, pp.213–225.
 • Pursel K., Hui Xie. Patterns and Pedagogy: Exploring Student Blog Use in Higher Education // Contemporary educational technology, 2014, 5(2), pp.96–109.
 • Ribeiro F.M.S. Contributions of Online Social Networks for E-Learning (Dissertation), Department of Informatics University of Beira Interior, Portugal, 2010, p.70 (On-line). https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/3715/1/Contributions of Online Social Networks for E-Learning.pdf
 • Носов В.И. Элементы теории графов, Новосибирск: СГУТИ, 2008, c.107.
 • Charu C. Aggarwal Social Network Data Analytics. Boston: Kluwer Academic Publisher, 2011. 520 p.
 • Батура Т.В. Методы анализа компьютерных социальных сетей // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 2012, т.10, вып.4, с.13–28.
 • Russell M.A. Mining the Social Web, O’Reilly Media, 2011, p.411.
 • Bonatoa A. & Hadib N. & Hornc P. & Prałatd P. & Wange C. Models of Online Social Networks // Internet Mathematics, 6(3), 2009, pp.285–313.
 • Медведев Г.А. Теория вероятностейи математическая статистика для экономистов; учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, М.: Издательство Юрапт, 2016, c. 284. 
 • Mishra N., Schreiber R., Stanton I. and Robert E. Tarjan. Finding Strongly Knit Clusters in Social Networks // Internet Mathematics, 5(1–2), 2008, pp.155–174.