Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI (azərb.) - Problems of Information Technology, scientific -practical journal
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
ELMİ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ SİSTEMİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI (azərb.)
Məmmədova Məsumə H., Cəbrayılova Zərifə Q.

Мəqalədə əqli əməklə məşğul olan işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məsələsi qeyri-müəyyən mühitdə formalaşan ranqlaşdırma məsələsi kimi təsvir edilmişdir. Məsələnin qeyri-səlis relyasiya modeli verilmiş və additiv aqreqasiya metodlarına istinad etməklə həll metodikası təklif olunmuşdur. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən işçilərin idarə olunması qərarlarının qəbulunu dəstəkləyən sistemin layihələndirilməsi prinsipləri işlənilmişdir (səh.16-26).

Açar sözlər: əqli əmək, elmi işçi, əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, qeyri-müəyyənlik, qeyri-səlis relyasiya modeli, additiv aqreqatlaşdırma, personalın qiymətləndirilməsi.
Ədəbiyyat
 • Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. klex.ru/8eq
 • Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента.  (The Principles of Scientific Management. 1911), М., 1991 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий.  03.06.2010. http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3631
 • Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 09 avqust 2016. https://president.az/articles/20785
 • Злотницкий В.Э. Факторы эффективного управления человеческими ресурсами организации,   дисс. канд. социол. наук, код cпециальности ВАК 22.00.08, Социология управления, 2008, 190 с. dissercat.com/content/faktory-effektivnogo-upravleniya-chelovecheskimi-resursami-organizatsii
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ // Вестник компьютерных и информационных технологий, №11, 2007, с.42–47.
 • Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффек­тивности работы персоналом: методологический подход. М.: Изд. «АльфаПресс», 2011, 752 с.
 • Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации: учеб.-метод. пособие, Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016, 120 с.
 • Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.:Мир, 1976, 168 с.
 • Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982, 432 с.
 • Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: учеб. изд. второе, перераб. и доп. М.:Логос, 2002, 392 с.
 • Микони С.В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив. СПб.: Издательство «Лань», 2009, 272 с.
 • Мамедова М.Г. Принятие решений на основе баз знаний с нечеткой реляционной структурой. Баку: Элм, 1997, 296 с.
 • Bellman R., Zadeh L.A. Decision- making in fuzzy environment // Management Science, 1970, vol.17, pp.141–164.
 • Mammadova M.H., Djabrailova Z.G. Decision-Making Support in Human Resource Management Based on Multi-Objective Optimization // TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics, 2018, vol.8, no.1, pp.53–73.
 • Cəbrayılova Z.Q., Nobari S.M. Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı üsulları və ziddiyyətin aşkarlanması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, səh.57–66.
 • Neumann J.V., Morgenstern O. Theory of games and economic behavior. One of Princeton University presses. Notable Centenary Titles, 2007, 776 p.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала // Менеджмент в России и за рубежом, 2004, №5, c.111–117.
 • HR management Public Sector Standards in Human Resource Management 2001 – Grievance Resolution and Performance Management Standards. Department of education. http://hrcouncil.ca/resource-centre/hr-standards/documents/HRC-HR_Standards_Web.pdf
 • Public Sector Standards in Human Resource Management. Effective on and from 21 February 2011. Government of western Australia. https://publicsector.wa.gov.au/sites/default/files/documents/hrm_standards_3.pdf
 • Левин В.И. Новое обобщение операции над нечеткими множествами // Известия Академии наук. Теория и системы управления, 2001, №1, с.143–146.