MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2018

MÜRƏKKƏB STRUKTURLU İNNOVASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL PROSESİNİN İKİSƏVİYYƏLİ MODELLƏR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ

Əliyev Əlövsət Q.

Məqalədə müasir iqtisadi inkişafın elmə, yeni texnologiyalara, innovasiyalara əsaslandığı göstərilir. Mürəkkəb struktura malik innovasiya müəssisələrinin yaradılma məqsədləri, funksiyaları, xüsusiyyətləri təhlil olunur. Onların fəaliyyətinin idarəçiliyi üçün effektiv təşkilati-iqtisadi struktur təklif olunur. Hər bir struktur vahidinin qarşısında duran məsələlərə müvafiq iyerarxik modellər sistemi qurulmuşdur. Müxtəlif səviyyəli modellər arasında məhdud resurslardan səmərəli istifadə əsasında məhsul/xidmət istehsalının effektiv variantının formalaşdırılması üçün konseptual alqoritm işlənilmişdir (səh.61-70).

Açar sözlər: informasiya və biliklər iqtisadiyyatı, innovasiya müəssisələri, modellər sistemi, elmtutumlu məhsul, istehsal funksiyaları, idarəetmə funksiyaları.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i2.07
Ədəbiyyat
 • Fathollahi F.M., N.Elahi, S.M.S.Najafi. Appropriate theoretical framework for understanding and analyzing economic issues in knowledge-based economy // Journal of the Knowledge Economy, 2017, 8, issue 3, pp.957–976.
 • “Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Cəmiyyətinin inkişafına dair 2014–2020-ci illər üçün Milli Strategiya, Bakı, 2 aprel 2014-cü il, www.president.az
 • Shukuan Zhao, Yu Sun, Xiaobo Xu. Research on open innovation performance: a review // Information technology and management, 2016, vol.17, issue 3, pp.279–287.
 • Kach, A., Azadegan A., Wagner S.M. The influence of different knowledge workers on innovation strategy and product development performance in small and medium-sized enterprises // International journal of production research, 2015, 53, issue 8, pp.2489–2505.
 • Rolandas S., Jurate C., Zilvinas J. Dynamics of the understanding of innovation in the context of the development of traditional and creative industries // Transformations  in business & economics, 2014, vol.13, no.2A (32A), pp.377–396.
 • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il, www.president.az
 • Xiongfeng P., Jing Z., Malin S., Bowei A. Innovation resources integration pattern in high-tech entrepreneurial enterprises // International entrepreneurship and management journal, 2017, 1–16.
 • Шалбаева А.Р. Совершенствование организационно-экономического механизма инновационного развития предприятия и разработка модели функционирования инновационных структур // Фундаментальные исследования, 2014, №1, с.92–102.
 • Daniel H., Heiner K., Martin S. The organizational structure: the innovative enterprise // Bridging the innovation gap., 2017, pp.53–91.
 • Chursin A., Vlasov Y., Makarov Y. Economic-mathematical simulation model for assessing the impact of innovative technologies on competitive capacity of high-tech products // Innovation as a basis for competitiveness, 2017, 303–327.
 • Satyr V.V.Economıc mathematıcal modelıng of ınfluence upon state regulatıon of the economy // Actual problems of economıcs, 2011, issue 117, pp.256–270.  
 • Əliyev Ə.Q. Şahverdiyeva R.O. Texnoparklarda innovativ məhsul istehsalı proseslərinin modelləşdirilməsinin ümumi əsasları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №1, s.69–77.
 • Həsənli Y.H. Azərbaycanda əsas sahələrarası kapital balansının təhlili və modelləşdirilməsi // İpək yolu jurnalı, 2012, №1, s.92–102.
 • Клейнер Г.Б. Экономика. Моделирование. Математика, Избранные труды, М.: ЦЭМИ РАН, 2016, 856 с.
 • Ioan C.D., Mariana M. Simulation and modelling: econometric technique // Modelling and simulation in management, 2015, pp.97–136.
 • Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. The content of innovations and structural analysis of their features in the formation of information economy // Life Sci. J., 2014, 11(12), pp.119–125.