ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2018

ƏHALİNİN SAYINA GÖRƏ ÖLKƏ ƏRAZİSİNİN OPTİMAL BÖLÜNMƏSİ MƏSƏLƏSİ

Yusufova-Ağabalayeva Gülbahar Q., İsayeva Pəri M.

Məqalədə insan resurslarının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi üçün əhalinin məskunlaşma sıxlığına və sayına görə yaşayış ərazilərinin optimal bölünməsinin riyazi modeli işlənilmişdir (səh.121-132).  

Açar sözlər: ərazi, əhalinin məskunlaşma sıxlığı, əhalinin sayı, optimal bölgü, riyazi model.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.12
Ədəbiyyat
  • Мешечкин В.В., Павличук А.Н. Об оптимизации административно-территориального деления методами математического моделирования //  Вестник КемГУ, 2010, №4, с.75–78
  • Подмарькова Е.М. Математическое и алгоритмическое обеспечение для формирования и оценки вариантов административно-территориального деления региона: дис.канд. техн. наук, Пенза, 2013, 148 с.
  • Страхов А.Ф. Концепция создания интегрированной системы учета населения // Компьюлог, Москва, 1998.
  • İsayeva P.M., Yusufova-Ağabalayeva G.Q. Ölkənin inzibati idarəetmə ərazilərinin optimal bölünməsi məsələsi / “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” Respublika elmi konfransı, 15–16 dekabr 2016, Sumqayıt, s.357–360.
  • İsayev M.M., Yusufova-Agabalayeva G.Q., Rzayeva X.N. Boundary Delimitation in the Elections / IV İnternational Conference “Problems of Cybernetics and İnformatics” PCI’2012, vol.I, 2012, Baku, pp.172–174.
  • Larose D. Data mining methods and models / D. Larose. John Wiley & Sons, Inc., 2006, 322 p.
  • Strakhov O.A. Multiparameter measurements and monitoring of integrated indicators of population // Measuring Equip., 2009, № 4, pp.13–16.
  • Thomsen E. OLAP solutions: building multidimensional information systems, 2nd ed., Y.: John Wiley & Sons, 2002, 661p.
  • Зыков A.A. Основы теории графов. М.: Вузовская книга, 2004, 664 с.
  • Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, М.: Физматлит, 2005, 648 с.