SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2018

SUPERKOMPÜTER TEXNOLOGİYALARINDA İSTİFADƏ EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATLARININ MÜQAYİSƏLI TƏHLİLİ

Cəfərzadə Kamran E.

Məqalədə superkompüterin klaster MPP və SMP kimi arxitektura növlərinin və eləcə də,  MPI və PVM əlavələrinin proqram vasitələri və proqramlaşdırma interfeyslərinin təsnifatı nəzərdən keçirilir. Superkompüter texnologiyalarında əməliyyat sistemlərinin son istifadəsi üzrə paylanma dinamikasına görə proqram təminatının müqayisəli analizi təklif olunur. Bundan əlavə, CentOS proqramının "AzScienceNet" elmi şəbəkəsində istifadəsinin effektivliyi təhlil edilir (səh.103-109). 

Açar sözlər: superkompüter, əməliyyat sistemi, proqram təminatı, klaster, SMP arxitektura, MPP arxitektura, MPİ, PVM, CentOS.
DOI : 10.25045/jpit.v09.i1.10
Ədəbiyyat
 • Воеводин В.В. Суперкомпьютеры: вчера, сегодня, завтра. // Наука и жизнь, 2000, №5, с.76–83.
 • Суперкомпьютеры. http://wikipedia.org/wiki/Суперкомпьютер
 • Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. СПБ. Питер, 2013, 704 с.
 • Cуперкомпьютеры Top http://top500.org/statistics/
 • Архитектура вычислительных систем. SMP- и MPP-архитектуры. http://intuit.ru/studies/courses/45/45/lecture/1340
 • Артемов И.Ю. Кластер высокой доступности программного комплекса автоматизации процедуры сбора данных. // Программные продукты и системы, 2013, №4, с.149–153.
 • Клименко В.П. Комухаев Э.И. Суперкомпьютеры: Тенденции и технологии последнего двадцатилетия. // Математические машины и системы, 2006, №3, с.146–151.
 • Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления, Санкт-Петербург: БХВ, Петербург, 2002, 608 с.
 • Корнеев В.Д. Параллельное программирование мультикомпьютеров в MPI. Новосибирск: ИВМ и МГ СО РАН, 2006, 126 с.
 • Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. Питер, 2015.
 • Linux и параллелизм www.osp.ru/os/2003/05/183012/
 • Windows HPC Server 2008, знакомство и первый кластер. http://hpcru.wordpress.com/2011/08/29/whpc2008-first-glance/
 • Преимущества и недостатки использования ОС CentOS. http://realhosters.com/ru/vps-os-centos.php