HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2017

HESABLAMA BULUDLARINDA PAYLANMIŞ VERİLƏNLƏR BAZALARININ EHTİYAT NÜSXƏLƏRİNİN YARADILMASI ALQORİTMİ

Səmədov Ramin B.

Məqalədə paylanmış verilənlər bazalarının ehtiyat nüsxələrinin yaradılması göstərilmişdi. Ənənəvi şifrləmə üsullarında istifadə edilmişdi. Paylanmış verilənlər bazalarının ehtiyat nüsxələrinin hesablama buludları mühitində yaradılması alqoritmi verilmişdi. Alqoritmin sınaq nəticələri göstərilmişdi (səh.81-86).  

Açar sözlər: hesablama buludları, ehtiyat nüsxə, şifrlənmə, paylanmış verilənlər bazaları.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i2.08
Ədəbiyyat
  • Казаков В.Г., Федосин С.А. Технологии и алгоритмы резервного копирования. Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических статей по приоритетному направлению “Информационно-телекоммуникационные системы”, 2008, 49 c. www.ict.edu.ru/ft/005653/62330e1-stpdf
  • Jansen W. A. Cloud hooks: Security and privacy issues in cloud computing / Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, 44th Hawaii International Conference System Sciences (HICSS), January 04–07, 2011, pp.1–10. doi>1109/HICSS.2011.103
  • Rahumed A. A secure cloud backup system with assured deletion and version control / Proceedings of the 40th International Conference Parallel Processing Workshops (ICPPW), 13-16 Sept. 2011, Taipei City, Taiwan, pp.160–167. DOI:1109/ICPPW.2011.17
  • Li Q., Xu H. Research on the backup mechanism of oracle database / Proceedings of the International Conference Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT), 4–5 July 2009, pp.423–426. DOI: 10,1109 / ESIAT.2009.294
  • Zimmermann P. R. The official PGP user's guide, MIT press, 1995, 21 p.