PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2017

PROQRAM TƏMİNATININ ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MODELLƏRİ

Kazımov Tofiq H., Bayramova Tamilla A.

Məqalədə proqram təminatının (PT-nin) keyfiyyətinin əsas göstəricilərindən biri olan etibarlılıq və onun qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən modellər haqqında məlumat verilmişdir.  Proqram vasitələrinin etibarlılığının qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilən mövcud riyazi modellərdən bir neçəsi müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır (səh.112-118).

Açar sözlər: etibarlılıq, analitik model, dinamik model, empirik model, proqram mühəndisliyi, imtinaların intensivliyi, etibarlılıq dərəcəsi.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i1.12
Ədəbiyyat
 • ISO 9126:1991. Информационная технология. Оценка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их применению. 186 с.
 • IEEЕ Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Technology (ANSI). 1283 p.
 • Майерс Г. Надежность программного обеспечения. М.:Мир, 1980, 360 с.
 • Липаев В.В. Надежность программных средств. М.:Синтег, 1998, 232 с.
 • “О метрическом подходе к оценке качества и надежности программного обеспечения” hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/14636/soi_2002_6_60.pdf
 • Sukert A.N., Goel L.A. A guidebook for software reliability assessment / Proc. Annual Reliability and Maintainability Symp. Tokyo (Japan), 1980, pp.186–190.
 • Классификация моделей надежности программных средств, https://studfiles.net/preview/6179493/
 • Благодатских В.А., Волнин В.А., Поскакалов К.Ф. Стандартизация разработки программных средств: Учеб. пособие. М.:Финансы и статистика, 2005, 288 с.
 • Goel A.L. Software reliability models: Assumptions, Limitations and Applicability // IEEE Transactions on Software Engineering, vol. SE-11, no.12, 1985, pp.1411–1423.
 • Jelinski Z., Moranda P.B. Software Reliability Research. Statistical Computer Performance Evaluation. Academic Press, New York, 1972, pp.465–484.
 • Полонников Р.И., Никандров А.В. Методы оценки показателей надежности программного обеспечения. СПб.: Политехника, 1992, 78 с.
 • Фатуев В. П., Высоцкий В.И., Бушинский В.И. Надежность автоматизированных информационных систем: Учебное пособие, Тула: ТГУ, 1998, 104 с.
 • http://konf.x-pdf.ru/18tehnicheskie/416395-1-metodi-ocenivaniya-nadezhnosti-programmnihsredstv-uchetom-vtorichnih-defektov.php
 • Харченко В.С., Скляр В.В., Тарасюк О.М. Методы моделирования и оценки качества и надежности программного обеспечения. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004, 188 с.
 • Kumaresh S., Ramachandran B. Defect Prevention Based on 5 Dimensions of  Defect Origin // International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA), 2012, no.3, pp.87–98.
 • Марков А.С. Модели оценки и планирования испытаний программных средств по требованиям безопасности информации // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, cер. «Приборостроение», 2011, c.90–103.
 • Mirtskhulava L., Khunjgurua M., Lomineishvili N., Bakuria K. Software Reliability Prediction Model Analysis // International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2014, no.6, pp.927–932.
 • Al-Rahamneh Z., Reyalat M., Sheta A.F., Bani-Ahmad S. A New Software Reliability Growth Model: Genetic-Programming-Based Approach // Journal of Software Engineering and Applications, 2011, no.4, pp.476–481.
 • Tsakonas A., Dounias G. Predicting Defects in Software Using Grammar-Guided Genetic Programming / Proceedings of the 5th Hellenic conference on Artificial Intelligence, SETN, Syros, 2008, pp.413–418.
 • Raja U., Hale J.E., Hale D. P. Temporal Patterns of Software Evolution Defects: A Comparative Analysis of Open Source and Closed Source Projects // Journal of Software Engineering and Applications, 2011, no.4, pp.497–511.
 • Silvia R. V., Aurora P. A grammar-guided Genetic Programming framework configured for data mining and software testing // International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2006, no.2, pp.245–267.