VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2017

VİRTUAL ÖYRƏTMƏ SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Ağayev Nadir B., Ağazadə Əminə N.

Məqalədə virtual öyrətmə sistemində informasiya resurslarından istifadə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi modelinin yaradılması məsələsi qoyulmuş və bu məsələnin həlli üçün metod təklif edilmişdir. Modeldən müxtəlif informasiya resurslarının reytinqinin hesablanmasında, distant və ənənəvi təhsildə nəzarət yoxlama işlərinin ilkin qiymətləndirilməsində istifadə edilə bilər (səh. 36-41).

Açar sözlər: virtual mühit, virtual öyrətmə sistemi, biliyin qiymətləndirilməsi, diskret təsadüfi zaman sıraları, cərimə balı.
DOI : 10.25045/jpit.v08.i1.04
Ədəbiyyat
 • Guglielmo V. Virtual Revisions Classes Using a VLE/ International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA), 2005, pp.423–427.
 • Taylor P., Maor D. Assessing the efficacy of online teaching with the Constructivist On-Line Learning Environment Survey/ Proceedings of the 9th Annual Teaching Learning Forum. ctl.curtin.edu.au/events/conferences/tlf/tlf2000/taylor.html
 • Stiles M.J. Disability access to virtual learning environments. www.techdis.ac.uk/index. php?p= 3_8_20051410041022
 • Rovai A., Ponton M., Baker J. Distance Learning in Higher Education. Columbia University Press, NewYork, 2009.
 • Чухломин В.Д. Организация дистанционного обучения в вузах США // Экономика и организация промышленного производства, 2007, № 10, с.71–80.
 • Maguire M.,Elton E.,Osman Z.,Nicolle C. Design of a virtual learning environment for students with special needs //An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 2006, vol.2(1), pp.119–153. www.humantechnology.jyu.fi
 • Дьяченко А.В., Мяэотс В.В., Попов А.Э. Принципы построения систем непрерывного образования на основе интернет-технологий / Материалы Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в науке и образовании», 2015, №12, с.78–84.
 • Остроух А.В., Васюгова С.А., Краснянский М.Н., Самаратунга А. Исследование перспектив и проблем интеграции человека с компьютером: искусственный интеллект, робототехника, технологическая сингулярность и виртуальная реальность // Перспективы науки, 2011, № 4(19), с.109–112.
 • Шуклин С.И. Оптимизация виртуального образовательного пространства в системе профессиональной подготовки специалистов на основе компетентностного подхода // Ярославский педагогический вестник, 2009, № 4(61), с.88–91.
 • Мюллер П., Нойман П., Шторм Р. Таблицы по математической статистике, М.: Финансы и статистика, 1982, 278 с.
 • Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий, М.:Радио и связь, 1989, 316 с.