GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2016

GEOİNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ TRANSFORMASİYA VƏ İNTERPOLYASİYA MƏSƏLƏLƏRİ

Alıyev Elvin M.

Geoinformasiya modelinin yaradılmasında qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri verilənlərin georeferens və interpolyasiya olunması məsələləridir. Məqalədə bu istiqamətdə müxtəlif miqyaslı rastr xəritələrinin transformasiyası məsələlərinə baxılmış, georeferens əməliyyatları çərçivəsində mövcud üsullar şərh olunmuş, interpolyasiyanın bir sıra deterministik və geostatistik üsulları öz əksini tapmışdır. Bundan başqa, geoinformasiya modelləşdirilməsi məqsədi ilə LIDAR və GeoEye-1 verilənlərinin analizləri aparılmışdır. (səh. 63-74)

Açar sözlər: Laqranj çoxhədlisi, interpolyasiya, LIDAR, GeoEye-1, Affin, Polinom, ArcGIS, transformasiya, georeferens, multispektral, IDW.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i2.07
Ədəbiyyat
 • www.graphtec.ru/application/cartography/
 • skanworld.ru/razreshenie-skanera-kakoe-znachenie-optimalnoe.html
 • Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли, Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010, 148 с.
 • Методические указания к выполнению курсовой работы по фотограмметрии и дистанционному зондированию. Сост. Лисицин В.Э. Харьков: ХНАГХ, 2006, 90 с.
 • gis-lab.info/qa/polynom.html
 • www.ukrprint.com/prepress/theory/img_compress.php
 • Alıyev E.M. MZ verilənlərinin müxtəlif genişlənmələrdə saxlanılması, emal edilməsi və kompressiyası məsələləri / “Azərbaycanda geodeziya və kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri” III elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: Ulu, 2011, s.191–199.
 • Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики: В 2 книгах. Книга 1: М.: Издательский центр «Академия», 2004, 352 с.
 • www.scanex.ru/ru/publications/pdf/publication21.pdf
 • Лабутина И.А., Балдина Е.А. Использование ДДЗ для мониторинга экосистем ООПТ. Методическое пособие, М.: WWF России, 2011, 88 с.
 • Maria A. Brovelli, Marco Minghini. Georeferencing old maps: a polynomial-based approach for Como historical cadasters // e-Perimetron, 2012, 7, no.3, pp.97–110.
 • www.gis.usu.edu/~doug/rs5750/lectures/L7_Geometriccorr.pdf
 • Hüseynov Z.Q. Hesablama üsulları və praktikumu. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2003, 456 s.
 • Məmmədov Y.C. Təqribi hesablama üsulları, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, 288 s.
 • Qəhrəmanov N.F., Məmmədov N.S., Balayev V.A. İdarəetmədə ədədi hesablama üsullarının tətbiqi, S: «Sumqayıt», 2007, 160 s.
 • math.volchenko.com/Lectures/Interpol.pdf
 • Ханова А.А. Интерполяция функций. Методическое пособие для студентов института информационных технологий и коммуникаций, Астрахань, 2001, 22 с.
 • Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика: теория и практика, М.: Наука, 2010,
  327 с.
 • Геостатистический анализ. Руководство пользователя, <>, 2001, 278 c.
 • Alıyev E.M., Abbasov S.A., Sultanov E.T. Su ehtiyatlarının idarə edilməsi məqsədi ilə coğrafi məlumat bazasının yaradılması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1, s.79–88.
 • Alıyev E.M. Yüksək ayırdetməli aerokosmik məlumatlar əsasında daşınmaz əmlakın geoinformasiya analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №2, s.76–87.
 • Süleymanov T.İ., Alıyev E.M. Böyük Qafqazın cənub-şərq rayonlarının nəqliyyat yolları xəritəsinin hazırlanmasında coğrafi informasiya sistemləri texnologiyasından istifadə // Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2009, №1(12), s.11–15.
 • Ələskərov E.R. LIDAR verilənləri istifadə edilməklə torpaq örtüyünün obyekt-yönümlü təsnifatlaşdırılması // Journal of Qafqaz University, Mathematics and Computer Sciense, Baku, 2013, №2 (1), pp.189–198.
 • static.bsu.az/w13/pages/2008-ci%20ilin%20hesabat%C4%B1.pdf
 • Alıyev E.M., Ələskərov E.R. LIDAR verilənlərinin və coğrafi informasiya texnologiyalarının təbii mənşəli fövqəladə hallarda tətbiqi məsələləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2014, №2, s.75–85.
 • Alıyev E.M. Coğrafi informasiya texnologiyaları və məsafədən zondlama verilənləri əsasında daşınmaz əmlak bazarında dinamikanın öyrənilməsi məsələləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1, s. 61–69.
 • Aghayev A., Rustamov R.B. Remote Sensing and GIS/Geodatabase in river flood mapping // Journal of Surveying and Mapping Engineering, 2015, vol.3 no.1, pp.1–11.
 • Rəcəbov R.F. Orta Kür çökəkliyi çaylarının bulanıqlıq xəritəsinin tərtibi və təhlili // Bakı Universitetinin Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), 2013, №2, s.209–216.
 • Mütəllibova Ş.F., Şabanov C.Ə. Böyük Qafqazın cənub yamacının torpaq-bitki örtüyünün aerokosmik üsullarla qiymətləndirilməsi və xəritələşdirilməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), 2013, №3, s.166–173.
 • Байрамов И.У. ГИС в проектах регионального планирования на территории Азербайджанской Республики // ARCREVIEW, Москва, 2013, №2 (65), стр.10–12.
 • dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=1794&SECTION_ID=48
 • Алыев Э.М. Создание электронной базы данных для управления пространственными объектами на основе ортофотоснимков и геоинформационных систем //ARCREVIEW (ГИС в СНГ), Москва, 2013, №2 (65), стр.13–14.
 • Мехбалиев М.М. Морфометрическое исследование рельефа Загатальского заповедника с применением ГИС в целях развития туризма //ARCREVIEW, Москва, 2010, №1 (52), стр.14–15.
 • www.scribd.com/doc/272711909/Ismat-Baxishov
 • Sədullayev R.R., Alıyev E.M. Məsafədən zondlama verilənlərindən və geoinformasiya texnologiyalarından istifadə etməklə ekoturizm imkanlarının öyrənilməsi məsələləri // Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, 2011, XVII cild, s.443–450.
 • Məmmədov R.M. Azərbaycanda Landşaft Planlaşdırılması, Bakı, 2009,142 s.
 • lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3558941&fileOId=3558942