VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2016

VİDEOANALİTİKANIN VİDEOMÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA

Ağayev Bikəs S., Əliyev Tərlan S.

Məqalədə videomühafizə sistemləri (VMS) və bu sistemlərin videoanalitika vasitələri analiz edilir. Videoanalitikanın hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivləri araşdırılır. Bu vasitələrin optimal variantının seçilməsi və VMS-in təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər verilir. (səh. 46-55)

Açar sözlər: informasiya sistemləri, audio-video informasiya, Big Data, təhlükəsizlik sistemləri, videomühafizə sistemləri, videonəzarət sistemləri, videoanalitika.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i2.05
Ədəbiyyat
 • Моисеев Н.Н. Информационное общество: возможности и реальность // Информационное общество, М.: АСТ, 2003, с. 248–251.
 • D. 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety. Technical report META Group, 2001. http://blogs.Gartner.com
 • Baaziz A., Quoniam L. How to use Big Data technologies to optimize operations in Upstream Petroleum Industry / International Journal of Innovation, 2013, vol.1, no.1, pp.19–29.
 • Большие данные (Big Data). www.tadviser.ru/index.php / Статья: Видеонаблюдение (мировой_рынок)#2012_.D0.B3.D0.BE.D0.B4
 • İmamverdiyev Y.N. Big Data texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s.23–34.
 • Ağayev B.S. Böyük videoinformasiya resurslarının emalı problemləri haqqında / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı: İnformasiya texnologiyaları, 2016, s.49–53.
 • Bakı şəhərində Nəqliyyat Əməliyyatlarını intellektual idarəetmə sistemi www.niim.az/aboutBakuITS.do
 • Орлов С. Видеоаналитика на практике // «Журнал сетевых решений/LAN», 2015, №03. www.osp.ru/lan/2015/03/13045265/
 • Кучеренко О. Видеоаналитические алгоритмы и детекторы // Технологии защиты, 2013, №5. www.tzmagazine.ru/jpage.php?uid1=1000&uid2=1117&uid3=1138
 • Любимов М. Применение видеоаналитики в комплексных системах безопасности // Технологии защиты, 2014, №1. www.tzmagazine.ru/jpage.php?uid1=1181&uid2=1182& uid3=1200
 • Орлов С. Видеоаналитика: задачи и решения // «Журнал сетевых решений/LAN», 2014, № 6. www.osp.ru/lan/2014/06/13041879/
 • Collins R.T, Lipton A.J., Kanade T., and etc. A System for Video Surveillance and Monitoring. Robotics Institute, CMU-RI-TR-00-12, VSAM Final Report. www.ri.cmu.edu/pub_files/pub2/collins_robert_2000_1/collins_robert_2000_1.pdf
 • Птицын Н.В. Видеодетекторы движения: движущая сила рынка телекамер // Системы безопасности, 2009, №6. www.secuteck.ru/articles2/videonabl/videodetektory-dvijeniya
 • Кучеренко О. IP и HD-SDI видеонаблюдение: мифы и реальность // Технологии защиты, 2014, №1. http://tzmagazine.com.ua/upload/tmp/1_2014i.pdf
 • Фаворская М.Н., Пахирка А.И., Шилов А.С., Дамов М.В. Методы поиска движения в видеопоследовательностях // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф.Решетнева. http://cyberleninka.ru/article/n/metody-poiska-dvizheniya-v-videoposledovatelnostyah
 • Peng C. Video analytics: Content analysis in security and surveillance applications. EETimes, 2007. www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1273765
 • International Council for Scienct. www.icsu.org
 • Gagvani N. Introduction to video analytics. EETimes, 2008. http://www.eetimes.com/ document.asp?doc_id=1273834