İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2016

İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI ÜÇÜN METODLAR

Mahmudova Şəfəqət C.

Şəxsin irqi mənsubiyyəti onun qrup əlamətlərindən biridir, onun araşdırılmasına ehtiyac müxtəlif səbəblərdən yaranır: şəxsin üzünün tanınması, insanın şəxsiyyət vəsiqəsinin tərtib edilməsi, naməlum insanın təsviri, itkin düşən insanın və ya güman edilən cinayətkarın portretinin sözlü təsvirə əsasən tərtib edilməsi və s. Məqalədə insanın irqi mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün istifadə olunan bəzi metodlardan bəhs edilir. (səh. 67-74)

Açar sözlər: təsvir, tanınma, irqi və etnik qrup, irqi mənsubiyyət, identifikasiya.
DOI : 10.25045/jpit.v07.i1.08
Ədəbiyyat
 • Барабанщиков В.А., Ананьева К.И. Восприятие фотоизображений лиц людей разной расовой принадлежности // Вестник РУДН, 2009, № 1, с.7–13.
 • http://psylab.info/ Методика_«Ценностные_ориентации»_Рокича
 • http://kayzen.az/blog/psixologiya/8007/%C3%BCnsiyy%C9%99t-haqq%C4%B1nda-anlay%C4%B1%C5%9F.html
 • http://psylab.info/ Тест_Куна_-_Макпартленда
 • http://psyfactor.org/lib/stereotype9.htm
 • Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999, 320 с.
 • Колосов В.А.«Примордиализм» и современное национально-государственное строительство // Полис, 1998, №3, с.95–106.
 • Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Издательство ЛКИ, 2008, 440 с.
 • Pierre L.D.Berghe. The ethnic phenomenon, 1981, by Elsevier Science Publishing Co., Inc., 318 p.
 • Гумилев Л.Н. Большая российская энциклопедия, т.8, М., 2007, с.155.
 • Rogers B.Ethnicity without groups. Cambridge: Harvard University Press, 2004, 283 p.
 • http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2059
 • http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rq
 • http://az.wikipedia.org/wiki/Etnoqrafiya
 • https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rq
 • http://az.wikipedia.org/wiki/Etnos
 • Звягин В.Н. Определение расовой принадлежности по костям черепа. Судебно-медицинский центр МЗ РФ.  www.expert-kriminalist.ru/info/pasportametodik/medkrimpasport/medkrim1
 • www.dmitriyo.ru/
 • Heo J., Savvides M. Gender and Ethnicity Specific Generic Elastic Models from a Single 2D Image for Novel 2D Pose Face Synthesis and Recognition // Pattern analysis and machine intelligence, 2012, vol.34, no.12, pp. 2341–2350.
 • Alberto D.B., Pietro P., Stefano B. Distinguishing Facial Features for Ethnicity-Based 3D Face Recognition // ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2012, 3, no.3, pp.1–20.
 • Хить Г.Л., Долинова Н.А. Расовая дифференциация человечества (Дерматоглифические данные) / Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклучо-Маклая М.: Наука, 1990, 206 с. http://polbu.ru/avdeev_rasologiya/ch25_all.html
 • www.medical-enc.ru/sudmed/identification-trupov-3.shtml
 • Адылова Л.Р. О распознавании лиц // Интеллектуальные системы, Москва, 2010, том.14, с.73–84.
 • Xiaoguang L., Jain A. Ethnicity Identification from Face Images // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, pp.114–123.
 • Kazımov T.H., Mahmudova S.C.,Tugrul Aktash, System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs // International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, Turkey, 2015, vol.3, no.3, pp.155–160.
 • http://habrahabr.ru/post/139745/
 • Kazımov T. H., Mahmudova Sh.J. Increase of indicator values of identification systems quality on the recognition of human face on the basis of photoportraits // Intelligent Control and Automation, 2013, vol.4, no.2, pp.191–198.
 •