VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2016

VEYBUL PAYLANMASI ILƏ APPROKSIMASIYA OLUNAN ÖZÜNƏOXŞAR TRAFIKIN XARAKTERISTIKALARININ HESABLANMASI

Lojkovskiy Anatoliy Q., Kərimov Ehtiram İ., Verbanov Oleq V.

Veybul paylanması formasının parametrlərindən asılı olaraq Hörst əmsalının daha dəqiq tapılması hesabına özünəoxşar trafikə məxsus şəbəkələrdə xidmət keyfiyyəti xarakteristikalarının hesablanması dəqiqliyinin artırılması metodları tədqiq olunmuşdur. Veybul paylanması vasitəsi ilə özünəoxşar trafik (sorğulararası zaman intervalı) daha yaxşı təsvir olunur və məhz onun üçün trafikin özünəoxşarlıq əmsalının hesablanmasının yeni düsturu alınmışdır. Belə ki, xidmət keyfiyyəti xarakteristikalarının hesablanmasını fBM/D/1/∞ modeli üçün doğru olan Horros düsturu əsasında yerinə yetirmək olar. (səh. 27-32)

Açar sözlər: telekommunikasiya sistemləri və şəbəkələri, layihələndirmə və hesablama üsulları, özünəoxşar trafik, Veybul paylanması
DOI : 10.25045/jpit.v07.i1.03
Ədəbiyyat
  • Ложковский А.Г. Сравнительный анализ методов расчета характеристик качества обслуживания при самоподобных потоках в сети / А.Г.Ложковский // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, К., 2008, вип. 47, с.187–193.
  • Ложковский А.Г., Вербанов О.В. , Каптур В.А. , Колчар В.М. Математическая модель пакетного трафика // Вестник национального политехнического университета «ХПИ», 2011, № 9, с.113–119.
  • Ложковский А.Г., Ганифаев Р.А. Оценка параметров качества обслуживания самоподобного трафика энтропийным методом // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2008, № 1, с. 57–62.
  • Ложковський А.Г., Вербанов О.В. Моделирование трафика мультисервисных пакетных сетей с оценкой его коэффициента самоподобности // Збірник наукових праць ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014, № 1, с.70–76.
  • Norros Ilkka. A storage model with self-similar input, Queuing Systems, 1994, vol.16, no.3, pp.387–396.
  • Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее приложения. СПб.: БХВ-Петербург, 2005, 288 с.
  • Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы // Компьютинг в математике, физике, биологии; пер. с англ. Б.Мандельброт, М.: Изд-во Института компьютерных исследований, 2002, 655 с.
  • Ложковский А.Г., Салманов Н.С., Вербанов О.В. Моделирование многоканальной системы обслуживания с организацией очереди // Восточноевропейский журнал передовых технологий, 2007, №3/6 (27), с.72–76.