VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2015

VERİLƏNLƏRİN EMALI MƏRKƏZLƏRİNDƏ İSTİFADƏÇİLƏR ARASINDA HESABLAMA RESURSLARININ PAYLANMASI MODELİ

Ələkbərov Rəşid Q., Paşayev Fəhrad H., Həşimov Məmməd A.

Məqalədə Data Mərkəzdə istifadəçilərə hesablama resurslarının ayrılması və ya yeni istifadəçinin qoşulması şərti müəyyənləşdirilmişdir. Bu zaman Data Mərkəzdə həll edilən məsələlər eynigüclü qəbul edilmiş və bir məsələnin həlli üçün ayrıla bilən paralel prosessorların sayından asılı olaraq məsələnin həllinə sərf edilən zamanın dəyişməsi modeli qurulmuşdur. Modellərin ilkin görünüşü məsələnin həllinə sərf edilmiş vaxt ilə müvafiq paralel prosessorların miqdarı arasında asılılıq qrafiklərindən vizual olaraq müəyyən edilmişdir. Modellərin və faktiki məlumatların çıxış qiymətlərinin çatışmazlıq nəticələrinin müqayisəsindən sonra məsələlərin həllinə sərf edilən zamanla paralel prosessorların sayı arasındakı əlaqə hiperbolik funksiya kimi təyin edilmişdir. Nəticədə Data Mərkəzdə yeni istifadəçiyə hesablama gücünün ayrılması şərti müəyyən edilmişdir. (səh. 53-60)

Açar sözlər: Data Mərkəz, hesablama gücü, paralel prosessorlar, hiperbolik model, qoşulma şərti.
DOI : 10.25045/jpit.v06.i2.05
Ədəbiyyat
  • Alguliev R.M., Alakbarov R.Q. Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects. Telecommunications and Radio Engineering, USA, 2013, vol.72, no.3, pp.255–266.
  • Топорков В.В. Модели распределенных вычислений, М.:ФИЗМАТЛИТ, 2004, 320 с.
  • Ming Mao, Humphrey M. Scaling and Scheduling to Maximize Application Performance within Budget Constraints in Cloud Workflows // Proceedings of the 2013 IEEE 27th International Symposium on Parallel and Distributed Processing (IPDPS 2013), 2013, pp.67–78.
  • LeBlanc Jeremy, Mendoza Adam, McNamara Mike, Yajnik NetApp Ashish; Manocha Rishi. Maximize Storage Efficiency with NetApp Thin Provisioning and Symantec Thin Reclamation. Symantec September 2010WP-7111.
  • Stewart James. Calculus early transcendentals Brooks / Cole, Cengage Learning 2012, 1356 p.
  • Хэмди А.Таха. Введение в исследование операций. М:, «Вильямс», 2001, 912 с.