VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2015

VİKİ-MÜHİTDƏ İNFORMASİYA TƏSİRİNİN İNTELLEKTUAL ANALİZİ SİSTEMİNİN İŞ PRİNSİPİ VƏ ELMİ AKTUALLIĞI

Ələkbərova İradə Y.

Məqalədə viki-mühitdə reallaşdırılan informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizini həyata keçirmək məqsədi ilə işlənmiş informasiya təsirinin intellektual analizi sisteminin strukturu və iş prinsipi göstərilmişdir. Sistem gizli sosial şəbəkələrin təyini, multimedia resurslarından effektli istifadə və bir sıra məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sistemin işi Microsoft SQL proqramlaşdırma dili, Firebird və Delphi proqram paketləri əsasında reallaşdırılmışdır. (səh. 70-79)

Açar sözlər: informasiya müharibəsi, Vikipediya, multimedia resursları, sosial şəbəkə, Firebird, OLAP, Data Mining
Ədəbiyyat
 • Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə reallaşdirilan bəzi informasiya müharibəsi texnologiyalarinin analizi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2(4), səh. 18–28.
 • Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik tədqiqatlarin informasiya təhlükəsizliyində rolu / İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, 2013, səh. 109–112.
 • Christian W. Wiki: A technology for conversational knowledge management and group collaboration // Journal of the Communications of the Association for Information Systems, 2004, vol.13, no.2, pp.265–289.
 • Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik tədqiqatların analizi və viki-mühitdə informasiya təhlükəsizliyi problemləri haqqında // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), səh. 58–66.
 • Leuf B., Cunningham W. The Wiki Way: quick collaboration on the Web, Laflin, PA: Addison-Wesley, 2001, 200 p.
 • http://wikipedia.org/
 • Yasseri T., Sumi R., Rung A., Kornai A., Kertész J. Dynamics of conflicts in Wikipedia // PLoS ONE, 2012, vol 7, no 6: e38869, http://arxiv.org/pdf/1202.3643v2.pdf
 • Алгулиев, Р.М., Касумова Р.Т., Алекперова И.Я. Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP // Информационные технологии моделирования и управления, 2006, №6, стр.728–731.
 • Milne D., Witten I. An effective, low-cost measure of semantic relatedness obtained from wikipedia links / Proceedings of the Wikipedia and AI workshop at the AAAI-08 Conference, 2008, pp.25–30.
 • Alakbarova I.Y. Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment / Proceedings of the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, 2012, pp. 119–120.
 • Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. М: «Вильямс», 2001, т. 1, 400 с.
 • Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Ələkbərova İ.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında // AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, №2, səh. 70–74.
 • Grabmeier J., Rudolph A. Techniques of cluster algorithms in data mining // Data Mining and Knowledge Discovery, 2002, vol.6, no.4, pp.303–360.
 • Jain A., Murty M., Flynn P. Data clustering: a review // ACM Computing Surveys, 1999, vol.31, no.3, pp.264–323.
 • Aliguliyev R.M. Automatic document summarization by sentence extraction // Computational Technologies, 2007, vol.12, no.5, pp.5–15.
 • Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Alekperova I.Ya. Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in Wikimedia // Automatic Control and Computer Sciences, 2014, vol.48, no.2, pp. 97–108.
 • Kennedy J, Eberhart R. Particle Swarm Optimization // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Network, Perth, Australia, 1995, pp.1942–1948.
 • Borrie H. The Firebird Book: A Reference for Database Developers, 2004, Apress, NY, 1128 pp.
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Касумова Р.Т. Многомерная модель данных в MS SQL Server 2000 // Материалы 10-й юбилейной международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Харьков-Туапсе, 2004, часть 2, cтр.28–29.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Edit_warring
 • Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. О методах выявления информационного противостояния в вики-среде // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №1(7), səh. 39–48.