№1, 2015

CALCULATION OF THE OPTIMUM WORK REGIMES OF THE WATER SUPPLY SYSTEMS ACTIVATED IN UPLAND TERRITORIES

Alasgar A.Isgandarov, Gulnara Y.Abbasova

Paper considers the problem of optimal control of water supply system which is located in upland territories, is feeding from the water sources settled in lowlands, is consisting of sequential water pump stations-reservoirs located on the slope and creating a check areas of channel in the upland territories. Problems has been solved for the system with 3 pump stations-reservoirs and two checks of the channel, from each reservoir and each channel area being fed from single intake point. Solution of the problem is realized by means of Matlab program and the obtained results have been analyzed. (pp. 54-61)

Keywords: pump station, water supply, intake point, water reservoir, channel part, check
References
  • Алиев З.Г. Применение систем микродождевания и капельное орошение в условиях горного земледелия в мировой практике // Доклады АН Белорусии (НИИ Бел. М и ВХ, 20–22 марта 2007 года): матер. междунар. конфер., Минск, 2007, стр.15–19.
  • İsgəndərov Ə.Ə., Abbasova G.Y. Yüksək ərazilərdə fəaliyyət göstərən su təchizatı sistemlərində su paylanmasının idarə olunması məsələsi // Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi əsərləri, 2013, cild 1, №1, s.30–36.
  • Mays L. Water distribution systems handbook, NewYork, USA, McGraw-Hill, 2000.
  • İsgəndərov Ə.Ə. Matlab riyazi paketində riyazi hesablamaların yerinə yetirilməsi üsulları. Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 2010, 143 s.
  • Mathworks Matlab R2011b (7.13) Windows ×32/×64.