SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2015

SU ANBARLARI SİLSİLƏSİNDƏ SUYUN SƏVİYYƏSİNİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ ƏMSALLARININ HESABLANMASI

Orucov Qəzənfər, Əliyeva Аlmaz

Su anbarları silsiləsindəki suyun həcminin optimal idarə edilməsi üçün sistemin optimal idarəetmə əmsallarının hesablanması vacibdir. Bu məqsədlə “standart əmsallar” metoduna əsaslanan optimal idarəetmə əmsallarının hesablanması alqoritmi təklif edilmişdir. Bu metodla hesablanmış optimal idarəetmə əmsalları və idarəetmə parametrlərinə qoyulan məhdudiyyətlərin nəzərə alınması iki su anbarından ibarət silsilədəki suyun həcminin idarə olunması prosesinin optimallığını  təmin edir. (səh. 10-16)

Açar sözlər: avtomatik idarıetmə sistemi, optimal idarəetmə, su anbarı silsiləsi, alternativ məlumat vericiləri, optimal idarəetmə əmsalları, “standart əmsallar” metodu
Ədəbiyyat
  • Бесекерский В.А. Теория автоматического управления. М.: Профессия, 2004, 747 с.
  • Алиева А.А. Система управления уровнем воды в водохранилищах / IV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям, Красноярск, 3–5ноября 2003 г., стр.13–14,
    http://www.ict.nsc.ru/ws/show_abstract.dhtml?ru+83+6335
  • Алиева А.А., Панахов Н.А. Разработка контура управления объемом водных ресурсов в водохранилищах / V Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям с участием иностранных ученых, Новосибирск, Россия, 1–3 ноября, 2004 г., стр.56–57,
    http://www.ict.nsc.ru/ws/show_abstract.dhtml?ru+111+8586
  • Оруджов Г.Г., Алиева А.А., Расулова Н.В. Разработка системы автоматического управления объемом воды в водохранилище с применением элементов ГИС-технологий // Научно-технический и производственный журнал «Мехатроника, Автоматизация, Управление» (МАУ), М: Новые технологии, 2012, стр.22–26.
  • Aliyeva A., Rasulova N. Regulation Water Reservoir Resources Using Alternative Sensors /, IV International Conference Problems of Cibernetics and Informatics PCI'2012, Baku, 2012, 94–96,  http://pci2012.science.az/publication.php?cat=7
  • Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов. М: Высшая школа. 1976, 304 с.