KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2015

KOMPÜTER PROQRAMLARI PİRATÇILIĞI VƏ ANTİPLAGİAT SİSTEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ

Əliquliyev Rasim, Ağayev Nadir, Alıquliyev Ramiz

Məqalədə proqram məhsullarından qeyri-qanuni istifadəyə qarşı mübarizənin xüsusiyyətləri araşdırılmış və plagiatlıqla mübarizədə istifadə edilən antiplagiat sistemləri analiz edilmişdir. Bu sistemlərin müsbət və mənfi cəhətləri göstərilmişdir. (səh. 3-9)

Açar sözlər: plagiat, piratçılıq, kompüter proqramları piratçılığı, fərdi piratlar, İnternet-piratçılıq, sifarişli plagiat, haker-piratçılıq
Ədəbiyyat
 • www.bsa.org
 • www.globalstudy.bsa.org
 • mha@copag.gov.az
 • Google News: Google News: news.google.com
 • www.digimarc.com
 • www.dropwatermark.com
 • www.alphatecltd.com
 • www.signumtech.com
 • www.digital-watermark.com
 • Зеленков Ю.Г., Сегалович И.В. Сравнительный анализ методов определения нечетких дубликатов для Web-документов / Труды 9-й Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции», RCDL’2007, Переславль-Залесский, Россия, 2007.
 • Лакунин М., Лысенко Е., Семенников А., Счастливцев Р. Обзор автоматических детекторов плагиата в программах. http://detector.spb.su/bin/view/Sandbox / ProjectOutput