ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2014

ORACLE 12C RELYASİYA VERİLƏNLƏR BAZASININ NOSQL MONGODB HESABLAMA BULUD MÜHİTİNƏ MİQRASİYASI ALQORİTMİ

Səmədov Ramin B.

İri veb-proyektlər hesablama buludlarında yaradılır. Lakin standart relyasiya verilənlər bazalarında bir neçə çatmazlıqlar mövcuddur və bu çatmazlıqlar hesablama bulud mühitindən tam istifadə etmək imkanını vermir. Bu maqələdə çatmazlıqlar haqqında məlumat verilib. Alternativ həll kimi NOSQL MongoDB verilənlər bazasından istifadəsi məsləhət görülüb. Maqələdə Oracle 12C relyasiya verilənlər bazasının cədvəllərinin, məlumatlarının, sxemlərinin hesablama bulud mühitində yaradılmış NoSQL MongoDB verilənlər bazasına miqrasiyası alqoritmi və proqramı göstərilmişdi. (səh. 86-91)

Açar sözlər: hesablama buludları, verilənlər bazası, MongoDB, NOSQL, məlumatların miqrasiyası
Ədəbiyyat
  • Обеспечение масштабируемости данных облачного уровня с помощью баз данных типа NoSQL, Шериф Сакр, 13.09.2013, IBM Developer Works, http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/cl-nosqldatabase/
  • Online MongoDB Documentation, MongoDB, Inc. 2011-2014, http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/db.runCommand/
  • The Little MongoDB Book, Karl Seguin, 28 Mar 2011, http://openmymind.net/mongodb.pdf
  • MongoDB: The Definitive Guide, Kristina Chodorow, Michael Dirolf, September 24, 2010, O’Reilly.