LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2014

LIDAR VERİLƏNLƏRİNİN VƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏBİİ MƏNŞƏLİ FÖVQƏLADƏ HALLARDA TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ

Alıyev Elvin M., Ələskərov Elman R.

Coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) və aerokosmik məlumatların təbii mənşəli fövqəladə hallarda tətbiqi öz həllini gözləyən aktual məsələlərdəndir. Məqalədə, bu istiqamətdə CİS və LIDAR verilənlərinin, MODIS TERRA və digər aerokosmik məlumatlarının tətbiqi imkanları araşdırılmış, 2010-cu ildə baş vermiş daşqınlarla əlaqədar olaraq Saatlı və Sabirabad rayonlarının su basmış sahələri və ziyan dəymiş əmlakları müəyyən edilmiş, metod işlənilmiş, həmçinin Kür-Araz çaylarının su mühafizə zonaları müəyyənləşdirilmişdir. Məqalədə, həmçinin daşqın və su mühafizə zonalarının müəyyən edilməsi ilə bağlı texnoloji və konseptual məsələlər də öz əksini tapmışdır. Bundan başqa, məqalədə aerokosmik məlumatlardan istifadə etməklə müqayisəli analiz metodu əsasında Kür çayının bəzi sahələrində meandr əmələgəlmə prosesinin daha aktiv olması aşkara çıxarılmışdır. (səh. 75-85)

Açar sözlər: coğrafi informasiya sistemi, LIDAR verilənləri, məsafədən zondlama, meandr prosesi
Ədəbiyyat
 • http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html#//015w00000052000000
 • www.fhn.gov.az / Daşqınların vurduğu ziyan aradan qaldırılır.
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25.02.2011-ci il tarixli 289 nömrəli Fərmanı, “Azərbaycan” qəzeti, 26 fevral 2011-ci il, № 389.
 • “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 22 Noyabr 2011-ci il, № 525.
 • “Azərbaycanda daşqınların qarşısının alınması Proqramı” çərçivəsində “Uzunmüddətli dibdərinləşdirmə strategiyalarının tədqiq edilməsi” üzrə Texniki Hesabat. 31.07.2012.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S. Aerokosmik Monitorinq. B.: Elm, 2005, 205 s.
 • E.R.Ələskərov. LIDAR verilənləri istifadə edilməklə torpaq örtüyünün obyekt-yönümlü təsnifatlaşdırılması // Journal of Qafqaz University, Mathematics and Computer Sciense, Bakı, 2013, №2 (1), s.189–198.
 • http://modis.gsfc.nasa.gov
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Daşqın zonalarının, onların mühafizə zolaqlarının ölçülərinin, sərhədlərinin müəyyən edilməsi və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında 2004-cü il 27 iyul tarixli 99 saylı Qərarı. «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu», 31 iyul 2004-cü il, № 7, maddə 590.
 • E.M.Aliyev. Problems related to lands of water fund during implementation of cadastre and registration of real estate lands // Journal of “European Applied Sciences”, ORT Publishing, Germany (Stuttgart), 2012 (№2), February, pp.186–190.
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Su mühafizə zonalarının, onların sahil mühafizə zolaqlarının, ölçülərinin, sərhədlərinin və istifadəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında 24 mart 2000-ci il tarixli 56 saylı Qərarı. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 49.
 • http://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=2114&SECTION_ID=55&print=Y
 • http://www.fhn.gov.az/?aze/menu/29/11