FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2014

FOTOPORTRETLƏR ƏSASINDA İNSANIN İRQİ VƏ ETNİK MƏNSUBİYYƏTİNİN TANINMASI METODU HAQQINDA

Kazımov Tofiq H., Mahmudova Şəfəqət C.

Məqalə fotoportretlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətə görə tanınması üçün metodun işlənməsinə həsr olunmuşdur. Sifətin seçilmiş həndəsi nöqtələri və bazada olan fotoportretlərin xarakteristik əlamətlərinin hesablanması alqoritmi əsasında etalon təsvirin xarakteristik əlamətləri formalaşdırılır. Sonra ixtiyari təsvirin xarakteristik əlamətləri etnik qrupların etalon təsvirlərinin xarakteristik əlamətləri ilə müqayisə edilir və onun mənsub olduğu etnik qrup müəyyən olunur. (səh. 26-32)

Açar sözlər: tanınma, irqi, etnik qrup, irqi mənsubiyyət, identifikasiya nöqtələri
Ədəbiyyat
 • Adilova L.R. On face recognition // Intellectual systems, vol. 14. Moscow, 2010, pp.73–84.
 • Del Bimbo A., Pala P., Berretti S. Distinguishing Facial Features for Ethnicity-Based 3D Face Recognition // ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2012, pp.1–20.
 • Heo J., Savvides M. Gender and Ethnicity Specific Generic Elastic Models from a Single 2D Image for Novel 2D Pose Face Synthesis and Recognition // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, vol.34, pp.2341–2350.
 • Zhang G., Wang Y. Multimodal 2D and 3D Facial Ethnicity Classification / Fifth International Conference on Image and Graphics. China. September 20–23, 2009.
 • Hosoi S., Takikawa E., Kawade M. Ethnicity Estimation with Facial Images / Sixth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG'04), Seoul, Korea, May 17–19, 2004.
 • Ding H., Chen L. Facial ethnicity classification based on boosted local texture and shape descriptions / 2013 10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition . Shanghai, China, April 22–26, 2013.
 • Kyazimov T. G., Mahmudova Sh. Dzh. The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits // Automatic Control and Computer Sciences, 2011, vol. 45, No. 2, USA, pp.106–112.
 • Mahmudova Sh.J. Definition of weight coefficient of geometric characteristics used for identification of human face on the basis of photo-portrait / Proceedings of the 6th 2011 International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, Nov. 29 – Dec. 1, Jeju Island, Republic of Korea, IEEE Press, 2011, pp.797–802.
 • Kazımov T. H., Mahmudova Sh.J. About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits // Computer Science and Engineering, 2012,vol. 2, No. 5, USA, pp.59–62.
 • Kazımov T. H., Mahmudova Sh.J. About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits / Proceedings of the 7th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics, 2012, November 8–10, Tokyo, pp.154–160.
 • Kazımov T. H., Mahmudova Sh.J. Increase of indicator values of identification systems quality on the recognition of human face on the basis of photoportraits // Intelligent Control and Automation, 2013, vol.4, no.2, pp.191–198.
 • Kazımov T. H., Mahmudova Sh.J. About creation of system of computer recognition of people by photographs / Proceedings of the Fifth International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence, May 27–30, 2008, Minsk, pp.164–167.