MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2014

MULTİAGENT İNFORMASİYA SİSTEMİNİN TƏHLİLİ, QEYRİ-XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI

Həsənov Aydın S., Abdullayev Sayyar H., Nikolay Murqa A.

Məqalədə verilənləri qeyri-xətti qeyri-stasionar prosseslər şəklində qostərilən məsələlərin həlli üçün multiagent informasiya sisteminə baxılmışdır. Proseslərin qeyri-xətti və qeyri-stasionarlığını effektiv aşkarlamağa və buna uyğun olaraq analiz aparmağa imkan verən texnologiyalar haqqında məlumat verilmişdir. (səh. 81-91)

Açar sözlər: multiagent informasiya sistemi, qeyri-xətti qeyri-stasionar prosses, heteroskedastiv və kointeqral prosseslər, inteqrasiyalanma informasiya sistemi
Ədəbiyyat
  • Зайченко Ю.П. Основы проектирования интеллектуальных систем: Учебное пособие, Киев: Издательский дом «Слово», 2004, с.352.
  • Рассел С., Норвинг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006, с.1408.
  • Гасанов А.С., Бидюк П.И., Подладчиков В.Н. Интегрированная система для прогнозирования нестационарных процессов / Международная конференция «Современная информатика»: проблемы, исследования и перспективы развития, 12–13 сентября, Киев, Украина, 2013, с.135–137.
  • Гасанов А.С. Интегрированные технологии анализа нестационарных временных рядов / Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко. Педагогические науки, ч. III, 2010, №22 (209), с.13–25.
  • Швецов А.И. Агентно-ориентированные системы: от формальных моделей к промышленным приложениям. 101 с.
  • Bellifemine Fabio, Caire Giovanni, Greenwood Dominic. Developing multi-agent systems with JADE. JOHN WILEY & SONS. LTD, 2007, 286 p.
  • Shoham Y., Leyton-Brown K. Multiagent Systems. Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations: Cambridge University Press, 2009, 513 p.
  • Widal Jose M. Fundamentals of Multiagent Systems with NetLogo Examples, 2010, 155 p.
  • Wooldridge M. An Introduction to Multiagent Systems, West Sussex, England.: JOHN WILEY & SONS. LTD, 2002, 348 p.