PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2014

PLAGİATLIQLA MÜBARİZƏNİN ELMİ VƏ TEXNOLOJİ ƏSASLARI: TƏKAMÜL YOLU VƏ MÜASİR VƏZİYYƏT

Əliquliyev Rasim M., Ağayev Nadir B., Alıquliyev Ramiz M.

Məqalədə plagiatlıq anlayışı cəmiyyətin tarixi inkişafı ilə paralel götürülərək tədqiq edilmiş, müxtəlif dövrlərdə cəmiyyətdə intellektual mülkiyyətin qorunmasının üsul və vasitələri araşdırılmışdır. Müasir dövrdə plagiatlıqla mübarizənin vəziyyəti, onun  hüquqi və  texnoloji aspektləri araşdırılmış, mövcud problemlər və onların həllinin əsas strateji istiqamətləri müəyyən edilmişdir. (səh. 18-25)

Açar sözlər: intellektual mülkiyyət, müəllif hüquqları, patent hüquqları, anonim plagiat, sifarişli plagiat
Ədəbiyyat
 • İmanov K.S. Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günü və Azərbaycan müəlliflik hüququ tarixindən / «Musiqi dünyası» jurnalı, 2000, №2.
 • İmanov K.S. İntellektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı və müdafiəsi // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2001, №1–2.
 • İmanov K.S. Müəllif – hüquq qanunvericiliyi ilə qorunan əlaqəli hüquqlar və onların əhəmiyyəti // «Hüquqi dövlət və qanun» jurnalı, 2001, №8.
 • İmanov K.S., İsayev N. Azərbaycanın müəllif - hüquq qanunvericiliyində şərikli müəlliflik // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2000, №3–4.
 • İnteqral mikrosxemlərə münasibətdə intellektual mülkiyyət haqqında Vaşinqton müqaviləsi, 26 may 1989-cu il. http://www.referent.ru/1/30254.
 • İsayev N. Azərbaycanda müəllif hüquqlarının təminatı məsələləri // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2002, №1.
 • İsayev N. İntellektual mülkiyyət anlayışı və onun huquqi qorunma sistemi // «Musiqi dünyası» jurnalı, 2001, №3–4.
 • MediaWiki: www.mediawiki.org
 • Большой энциклопедический словарь. М.:АСТ, Астрель, 2008, 1248 c.
 • БСЭ Онлайн-версия. http://bse.sci-lib.com
 • İmanov K.S. Heydər Əliyevin irsi Azərbaycanın ən dəyərli əqli mülkiyyətidir // “Respublika” qəzeti, 9 may, 2013, №98, s.6, 8. http://www.respublica-news.az/2013/05/09/43359/index.html.
 • Wikipedia: www.wikipedia.org.
 • Абдуллин А.И. Правовая охрана баз данных в Европейском союзе // Журнал международного частного права, 1997, №2, с.24–41.
 • Зеленков Ю.Г., Сегалович И.В. Сравнительный анализ методов определения нечетких дубликатов для Web-документов // Труды 9-й всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» – RCDL’2007, Переславль-Залесский, Россия, 2007.
 • Мюллер П. Охрана изобретений и дизайна в Германии. М., 1995, 97 с.
 • http://www.azstand.gov.az
 • www.copag.gov.az
 • https://ru.wikipedia.org/wiki/
 • https://ru.wikipedia.org/wiki/Journal_des_savants.
 • Честной А., Сургучева С. Патент – это не лицензия на охоту // Интеллектуальная собственность, 1996, №3–4, с.3.
 • Avroasiya patent konvensiyası, http://www.eapo.org/ru/documents/ norm/instrconv_txt.html.
 • Avroasiya patenti verilməsi haqqında konvensiya, 1973. http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce-305a-11e 1-351c-9c8e9921fb2c/exhibition _corr_ormatted.pdf.
 • Elmi kəşflərin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Cenevrə müqaviləsi, 7 mart 1978-ci il. http://ross-nauka.narod.ru /08/08-jenev-dogovor.html.
 • Fonoqram istehsalçılarının maraqlarının qorunması haqqında konvensiya, 1971.         http://elementy.ru/Library9/ConvFono.htm.
 • http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru. /general/1007/wipo_pub_1007_2011.pdf.
 • Məmulatların mənşəyinin və beynəlxalq qeydiyyatının qorunması haqqında Lissabon razılaşması, 1958. http://www.wipo.int/lisbon/en/general/.
 • http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/detector/.
 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/462640.
 • http://www.washingtontimes.com/news/2006/mar/24/20060324-104106-9971r/?page=all.
 • Patent kooperasiyası haqqında müqavilə, 1970.  http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/pct/.