NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

NEFT-QAZ SAHƏLƏRİNİN DİSPETÇER SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

Ağayev Bikəs S.

Məqalədə müxtəlif sahələrdə istifadə olunan dispetçer sistemləri analiz edilir. Respublikamızın neft-qaz sahəsində dispetçer sistemlərinin tətbiqi vəziyyəti araşdırılır. Bu sistemlərin təkmilləşdirilməsi və müasirləri ilə əvəzlənməsi problemləri tədqiq edilir. (səh. 99-106)

Açar sözlər: neft-qaz sahəsi, dispetçer idarəçiliyi, dispetçer sistemləri, audiokonferensiya, danışıqların arxivləşdirilməsi, audioinformasiyanın intellektual emalı, dispetçer sistemlərinin təkmilləşdirilməsi
Ədəbiyyat
 • Данилов А.И., Блиндер И.Д. Принципы построения и технические средства оперативно-технологической связи // Автоматика, связь, информатика, 2004, №4, с. 12–16.
 • Цифровая система оперативной диспетчерской связи КАСКАД-14(Р), http://www.atiks.spb.ru/9/sistemyi-svyazi-serii-kaskad/kaskad-14(r).html.
 • Система диспетчеризации и мониторинга MOTOTRBO™ для сибирских нефтяных месторождений, http://www.smartptt.com/files/documents_eng/2011_MOTOTRBO-Siberian-Oilfields.pdf.
 • Kenwood Digital NEXEDGE® NXDN, dPMR, DMR radios and systems,
  http://www.kenwoodcommunications.co.uk/.
 • ITU-T. Rec. G.107. (12/98). The E-model a computational model for use in transmission planning,
  http://www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=G.
 • Власов И.И., Птичников М.М. Телекоммуникационные сети последующих поколений в свете документов МСЭ-Т, или еще раз о NGN // Вестник связи, 2007, №7, с. 34–39.
 • ITU-T. Rec. Y-2011. General principles and architecture model og NGN,
  http://www.itu.int/itu-t/recommendations/index.aspx?ser=Y.
 • Huawei Oil and Gas Digital Production Solution, 
  http://www.ngoilgascis.com/media/whitepapers/2013/Huawei_OilGasDigitalProdSolution.pdf.
 • Əliquliyev R.M., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. və b. Danışıq informasiyasının rəqəmli yazılması və dinlənilməsi üçün qurğu. AR Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi // Sənaye mülkiyyəti, Rəsmi bülleten, Bakı, №1, s. 18, Patent №İ 2005 0122.
 • Quliyev Q.A., Paşayev F.H., Ağayev B.S., Rəşidov M.Ə. Telefon danışıqlarının uçotu və qeydiyyatı sistemlərinin bəzi proqram vasitələri haqqında // AMEA-nın xəbərləri, Fizika- texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2009, XXIX, №3, s. 121–124.
 • Alguliev R.M., Agaev B.S., Fataliev T.Kh., and Aliev T.S. Distributed Processing of Audio Information in Corporate Networks Based on IP Telephony // Journal of Telecommunications and Radio Engineering, USA, 2010, Vol.69, №18, pp. 1653–1660.