QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

QЕYRİ-SƏLİS CƏBRİ PЕTRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN EVAKUASİYASININ İDАRƏЕTMƏ MОDЕLİNİN İŞLƏNMƏSİ

Əhmədov Məhəmməd A., Cəfərova Şəlalə M.

Fövqəladə hallar zamanı əhalinin evakuasiyası qarşıda duran vacib məsələlərdəndir. Məqalədə bu istiqamətdə aparılacaq işlərlə əlaqədar modelləşdirmə üçün tətbiq olunan xilasetmə qrupunun iş fəaliyyətinin strukturu və idarəetmə modelinin fəaliyyətinin qraf-sxemi təqdim olunmuşdur. Qеyri-səlis cəbri Pеtri şəbəkəsinin tətbiqi ilə fövqəladə hallar zamanı Sumqayıt Dövlət Universitetinin evakuasiyasının idаrəеtmə mоdеli işlənmişdir və nəticələr alınmışdır. (45-52)

Açar sözlər: fövqəladə hallar, evakuasiya, qеyri-səlis cəbri Pеtri şəbəkəsi, xilasetmə qrupu, mövqе, qrаf-sхеm, insidеntlik mаtrisi
Ədəbiyyat
 • http://www.mediaforum.az/az/2013/01/30/ 
 • http://www.fhn.gov.az/newspaper/
 • Гриценко Ю.Б., Жуковский О.И., Загальский О.Г. Использование сетей Петри для оценки времени эвакуации людей в зданиях и сооружениях при возникновении пожара // Доклады ТУСУРа, № 1 (21), часть 2, июнь 2010, с. 213–218.
 • Лескин А.А., Мальцев П.А., Спиридонов А.М. Сети Петри в моделировании и управлении, Л.:Наука, 1989, 133 с.
 • Башкин В.А., Ломазова И.А. Эквивалентность ресурсов в сетях Петри, Москва, Научный мир, 2008, 208 с.
 • Емельянов Г.М., Смирнова Е.И. Сети Петри в задачах моделирования сложных систем, Нечеткие Сети Петри, Москва, 2002, 264 с.
 • Тайлаков О.В. Сети Петри в задачах и примерах // Учебное пособие, Kемерово: KемГу, 2003, 220 с.
 • Bettaz M., Reggio G. A SMoLCS based kit for defining high-level algebraic Petri nets. / Springer Berlin, Heidelberg, 2006, p.98–112.
 • Fronk A.Using relation algebra for the analysis of Petri nets in a CASE tool based approach/ Software Engineering and Formal Methods, Proceedings of the Second International Conference, Dortmund Univ., Germany, 2004, p.396–405.
 • Haas P.J. Stochastic Petri Nets. / CiteULike, 2002, p.73
 • Ахмедов М.А., Мустафаев В.А., Джафарова Ш.М. Разработка модели функционирования активных элементов гибкой производственной системы // Вестник Саратовского государственного технического университета, № 4(49), вып.1, ВСГТУ-2010, с.122–128.
 • Мустафаев В.А., Джафарова Ш.М. Нечеткие модели функционирования гибкого производственного модуля раздувки канала алюминиевых испарителей // Вестник Воронежского государственного технического университета, том.7, выпуск 3, ВГТУ-2011, с. 248–252.