İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2013

İT-MÜTƏXƏSSİSLƏR BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİNƏ KONSEPTUAL YANAŞMALAR

Məmmədova Məsumə H., Məmmədzadə Faiq R.

İT-mütəxəssislər bazarında tələb və təklifin intellektual idarə edilməsinə konseptual yanaşmalar təklif edilmiş, tələb və təklifin indikatorlar sisteminin müəllif təsnifləndirilməsi işlənmişdir. Bunlar informasiya texnologiyaları sahəsində insan resurslarının intellektual idarə edilməsinin əsasını təşkil edərək tələb və təklifin uyğunlaşdırılması üzrə idarəedici qərarların dəstəklənməsi üçün model və metodların işlənməsi imkanını yaradır. (səh. 33-44)

Açar sözlər: İT-mütəxəssislər bazarı, tələb və təklif, konseptual yanaşma, intellektual idarə edilmə, indikatorların təsnifləndirilməsi
Ədəbiyyat
 • Концепция развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее», проект. 10 сентября 2013.
 • Мирясов Ю.А. Тенденции формирования информационного сектора экономики // URL:http://firearticles.com/economika/2012tendencii-formirovaniya-informacionnogo-sektora-yekonomiki-miryasov-yu-a.html.
 • Joan Roodt, Andrew Paterson. ICT skills in the labour market: An occupational-level analysis focusing on computer professionals and associate professionals, 1996-2005, 2008, p.68.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г., Манафлы М.И. Мониторинг потребности в специалистах по информационным технологиям. Баку: Информационные технологии, 2009, 199 с.
 • Maike Didero, Tobias Husing, Werner B. Korte. The evolution of supply and demand of e-skills in Europe. European Commission, 2009, p.58.
 • David Ticol. Labour supply/demand dynamics of Canada’s information and communications technology (ICT) sector. Final Report, Nordicity, 2012, p.30.
 • Cedefop. Future skills needs analysis in Europe, medium-term forecast, Thessaloniki, 2008, p.84.
 • Briefing Note: Sectoral approaches to Skills. City & Guilds Centre for Skills Development. 2008, p.38.
 • Белова Л.Г., Стриженко А.А. Информационное общество: трансформация экономических отношений в мировой экономике. Монография. Барнаул: Изд-во «Азбука», 2007, 387 с.
 • Thinking ahead on e-skills for the ICT industry in Europe. Council of European Professional Informatics Societies, 2007, p.144.
 • Мамедзаде Ф.Р. Формирование спроса и предложения на ИТ-специалистов на основе модели компетенций // Проблемы информационных технологий, Баку, 2012, № 2, с. 76–84.
 • Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г., Мамедзаде Ф.Р. Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов. Приложение к журналу «Информационные технологии», 2011, №9, с.17–23.
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Оценка потребности в ИТ-специальностях при нечеткой исходной информации // Искусственный интеллект, 2010, № 4, c. 522–527.
 • Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р. Качественный анализ ИТ-образования в Азербайджане с позиций спроса и предложения // «Əmək və sosial problemlər» elmi əsərlər toplusu, 3(11)-ci buraxılış, ƏSP ETTM, 2012, s.6–16.
 • Буланов B.C. Рынок труда. Учебник / Под. ред. проф. В.С.Буланова и проф. Н.А.Волгина, М.: «Экзамен», 2000, 290 с.
 • Котляр А.Э. О субъектах и объекте рынка труда // Человек и труд, 2003, №5,c.30–32.
 • Гаськов В.М. Проблемы анализа спроса и предложения в образовании и обучении / Материалы международной конференции “Профессионально-техническое образование и образование для устойчивого развития”, Минск, 14–16 мая 2009 г., с. 26–29.
 • Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей силы. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2005.
  http://udik.com.ua/books/book-796/
 • Research Study on High-Level Skill Needs in NI ICT Sector. Final Report. Oxford Economics, 2009, 129.
 • Рофе А.И. Рынок труда. М.: МИК, 2003, 272 с.
 • Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. М., ЮНИТИ, 1999, 407 с.