AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
Eduard I. Vatutin, Stepan E. Kochemazov, Oleq S. Zaikin, Maxim O. Manzuk, Natalia N. Nikitina, Vitaly S. Titov
Dmitriy E. Andrianov, Sergey V. Eremeev, Yuri A. Kovalev
Galina V. Verkhova, Sergey V. Akimov, Maxim M. Kotelnikov
Galina V. Verkhova, Sergey V. Akimov, Maxim M. Kotelnikov
Denis G. Privezentsev, Arcady L. Ziznyakov, Yaroslav Y. Kulkov
Evgeniy V. Ershov, Lyudmila N. Vinogradova, M.I. Chevychelov, Andrey A. Buturlakin, Еgor О. Volkov, Аnton А. Vasyaev