SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2013

SİMMETRİK KRİPTOQRAFİYADA ŞİFRLƏMƏ SXEMLƏRİN DAVAMLIĞININ ARTIRILMASI

Məmmədov Tofiq Ə., Məmmədov Emin T.

Məqalədə tam davamlı simmetrik şifrləmə sxeminin yaradılması üçün yeni yanaşma təklif olunur. Burada açarların daim generasiyası və onların paylaşdırılması ilə bağlı problemlər onların istifadəsindən imtina etməklə həll olunur. Onların funksiyasını yeni sxemdə şifrəlifbaların çoxsaylı kombinasiyaları yerinə yetirir. (52-57)

Açar sözlər: tam davamlıq, simmetrik kriptoqrafiya, tək açar, birdəfəli şifrbloknot, şifrəlifba, şifrəlifbaların kombinasiyalarının sayı
Ədəbiyyat
  • Адаменко М.В. Основы классической криптологии: секреты шифров и кодов.-М.: ДМК Пресс, 2012, 256 с.
  • Зубов А.Ю. Совершенные шифры.- М.: Гелиос АРВ, 2003, 160 с.
  • Сингх С. Книга шифров: тайная история шифров и их расшифровки / пер. с англ. А. Галыгина. М.: АСТ: Астрель, 2009, 447 с.
  • Бернет С., Пейн С. Криптография. Официальное руководство RSASecurity. Изд. 2-е, стереотипное. М.: ООО «Бином-Пресс», 2007, 384 с.
  • Баричев С.Г., Серов Р.Е. Основы современной криптографии: Учебное пособие.-М.: Горячая линия-Телеком, 2002.
  • Риксон Ф. Коды, шифры, сигналы и тайная передача информации / пер. с англ. А. Галыгина. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011, 656 с.