SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2012

SƏSƏ GÖRƏ ŞƏXSİN TANINMASI SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTLƏRİN ÇIXARILMASI METODU

İmamverdiyev Yadigar N., Suxostat Lyudmila V.

Tanıma sistemlərinin dəqiqliyini artıran metodların yaradılması tədqiqatların əsas məqsədidir. Əlamət vektorlarının çıxarılması səsə görə şəxsin tanınması sistemlərində əhəmiyyətli mərhələdir. Məqalədə səsə görə şəxsin tanınması üçün qeyri-stasionar və insan nitqinin qeyri-xəttiliyini nəzərə alan Hilbert-Huanq çevirməsi əsasında metod təklif edilir. (səh. 14-19)

Açar sözlər: səsə görə şəxsin tanınması, nitq siqnalı əlamətlərinin çıxarılması, Hilbert-Huanq çevirməsi, daxili moda funksiyası
Ədəbiyyat
 • Benesty J., Sondhi M., Huang Y. Springer handbook of speech processing. Springer, 2007, 1176 p.
 • Johnson K., Speaker Normalization in speech perception, In Pisoni, D.B. & Remez, R. (eds) The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell Publishers, 2005, pp. 363‒389.
 • Mason J.S., Thompson J. Gender effects in speaker recognition // Proc. ICSP-93, Beijing, pp. 733‒736, 1993.
 • Doddington G. Speaker recognition based on idiolectal differences between speakers // Proc. of Eurospeech, vol. 4, pp. 2521‒2524, 2001.
 • Маркел Дж., Грей А.Х. Линейное предсказание речи. М.: Связь, 1980, 308 с.
 • Furui S. Cepstral analysis techniques for automatic speaker verification // IEEE tran. acoust., speech, signal processing, vol. 27, pp. 254‒272, 1981.
 • Kinnunen T. Spectral features for automatic text-independent speaker recognition, Licentiate thesis, Department of Computer Science, University of Joensuu, Joensuu, Finland, 2003.
 • Kinnunen T., Li H. An overview of text-independent speaker recognition: from features to supervectors // Speech Communication, 2010, vol. 52, no. 1, pp. 12‒40.
 • Huang N.E. Hilbert-Huang Transform and its applications, World Scientific Publishing, 2005.
 • Li X., Li D., Liang Z., Voss L.J., Sleigh J.W. Analysis of depth of anesthesia with Hilbert-Huang spectral entropy // Clin Neurophysiol, 2008, no. 119, pp. 2465‒2475.
 • Ward N.C., Dersch D.R. Text-independent speaker identification and verification using the TIMIT database // Proc. of ICSLP, 1998, v. 2, pp. 233‒237.
 • Przybocki M.A., Martin A.F. NIST Speaker Recognition Evaluation chronicles // Proc. Odyssey 2004: The Speaker and Language Recognition Workshop, Toledo, Spain, June 2004.