AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

AVTOMATİK ÖYRƏDİCİ SİSTEMLƏRİN MODELLƏRİ, ONLARIN QURULUŞU VƏ TƏSNİFATI

Quliyeva Zərifə Y.

Məqalədə kompüter texnologiyaları vasitəsilə xarici dilin öyrədilməsinin təkmilləşdirilməsinin müasir mərhələsində olan müxtəlif çoxsaylı avtomatik öyrədici sistemlərin təhlilinin nəticələri təqdim olunur. Struktur əlamətlərinə, alqoritmik quruluşuna və həmçinin məqsəd və vəzifələrinə görə avtomatik öyrədici proqramların təsnifati verilmişdir. (səh. 89-96)

Açar sözlər: süni intellekt, avtomatik öyrədici sistemlər (AÖS), AÖS-ün təsnifatı, AÖS-ün struktur alqoritmləri
Ədəbiyyat
 • Деркач А.А., Щербак С.Ф. Педагогическая эвристика: Искусство овладения иностранным языком. М.: Педагогика, 1991, ‒ 219 с.
 • Петрушин В.А. Экспертно-обучающие системы АН УССР. Ин-т кибернетики.-Киев: Наук. Думка,1992, с.196.
 • Kudryavcev V.B. and others. Modeling educational process using expert system. html//intsys.msu.ru/en/staff
 • Intelligent Tutoring System For Marathi. Karnataka State Open University December, 2005.
 • Алисейчик С.Г., Вашик К., Кнап Ж., Кудрявцев В.Б., Строгалов А.С., Шеховцов П.А. Компьютерные обучающие системы. 
  www.intsys.msu.ru/magazine/archive/v8(1-4)/strogalov-005-044.pdf
 • Бурдаев В.П. ПИОС − почти интеллектуальная обучающая система // Искусственный интеллект, 2009, №4.
   www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ii/2009_4/7%5C00_Burdaev.pdf
 • Смирнов Ю.М., Андреев А.М., Березкин Д.В., Друшляков Г.И. Компьютерные системы в обучении русскому языку как иностранному. inteltec.ru/publish/articles/others/at_rus2.shtml
 • Петрова И.А. Использование игры в учебном процессе // Начальная школа, 1998, № 3, с. 22
 • Мельников А.В. и др. Принципы построения обучающих систем и их классификация // scholar.urc.ac.ru:8002/ped_journal/numero4/pedag/tsithtml.ru
 • Языковые обучающие программы. По материалам журнала «Подводная лодка» http://www.langust.ru/etc/lang_tut.shtml
 • wikipedia.org
 • http://www.dupliksv.hut.ru/pauk/soder.html