COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

COĞRAFİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ ƏSASINDA DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINDA DİNAMİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Alıyev Elvin M.

Ərazidə daşınmaz əmlakın dinamikasının öyrənilməsi, müqayisəli analizinin aparılması, əmlakın idarə olunmasının avtomatlaşdırılması, daşınmaz əmlakla bağlı müxtəlif tematikalı xəritələrin tərtib edilməsi, artım göstəricilərinin zaman etibarı ilə öyrənilməsi və s. qarşıda duran vacib məsələlərdəndir. Məqalədə bu istiqamətdə coğrafi informasiya texnologiyaları, məsafədən zondlama verilənləri və riyazi-statistik metodlar tətbiq olunmaqla daşınmaz əmlakların 2000-2010-cu illər intervalında artımın tədqiqi məsələlərinin həlli öz əksini tapmışdır. Məqalədə CMB əsasında üçölçülü modelin qurulması, mütləq artım göstəriciləri və nöqtələr üsulu tətbiq olunmaqla “daşınmaz əmlak bazarında dinamika xəritəsi”nin tərtibi və onun alqoritmik strukturunun hazırlanması mərhələləri öz əksini tapmışdır. (səh. 61-69)

Açar sözlər: coğrafi informasiya sistemləri, məsafədən zondlama, coğrafi məlumat bazası, ArcGİS proqram təminatı
Ədəbiyyat
 • http://www.mediaforum.az/az/daşınmaz əmlak bazarı 2009-cu ildə.
 • http://contact.az/docs/2011/Economics&Finance.
 • Alıyev E.M. Məsafədən Zondlama verilənlərinin müxtəlif genişlənmələrdə saxlanılması, emal edilməsi və kompressiyası məsələləri / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 191-199.
 • Babayev X.Y., Bağırova S.A. Azərbaycanın Lənkəran zonasında eroziyaya uğramış torpaqların qiymətləndirilməsi məsələlərində coğrafi məlumat sistemləri texnologiyalarından istifadə imkanları // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, Bakı, 2010, № 2-3 (13), s. 50-56.
 • Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике. М.: Физматлит, 2004, 256 с.
 • Bağmanov Z.A. CİS texnologiyası əsasında xəritə tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması / Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri mövzusunda III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Ulu, 2011, s. 170-178.
 • Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования. Тамбов, 2007, 71 с.
 • Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмическое методы географических исследований, М: Издательский центр «Академия», 2004.
 • Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Mehdiyev C.S., Aerokosmik Monitorinq. Bakı: Elm, 2005.
 • http://ekonometriks.wordpress.com
 • Ömərov S.Ö., Cavadov N.Ə. Riyazi və tətbiqi statistika. Bakı: Azərnəşr, 2007.
 • Fərziyev T. İnformatika. Bakı: Hədəf nəşrləri, 2010, səh. 360.
 • http://gundelik-baku.com
 • Piriyev R. Kartoqrafiya. Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris Pedaqoji Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, Bakı, 1964.