POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

POTENSİAL ÜNVANLI SOSİAL YARDIM ALICILARI OLAN AİLƏLƏRİN SAYININ VƏ BU AİLƏLƏRDƏ ADAMBAŞINA DÜŞƏN GƏLİRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASI METODİKASI

İmanov Heybət R.

Dövlətin sosial siyasətinin formalaşmasında və təkmilləşdirilməsində ümumən sosial təminat, eləcə də ünvanlı sosial yardım sistemi üzrə gələcəkdə tələb olunacaq maliyyə vəsaitinin miqdarının proqnozlaşdırılması mühüm rol oynayır. Məqalədə ünvanlı sosial yardım təyin olunacaq ailələrin sayının və bu ailələrdə adambaşına düşən gəlirlərin proqnozlaşdırılması metodikası təklif edilmiş, müxtəlif ssenarilər üzrə proqnoz hesablamalar aparılmışdır. (səh. 35-43)

Açar sözlər: ünvanlı sosial yardım, proqnoz, reqressiya modeli, adambaşına gəlir, minimum əmək haqqı, ehtiyac meyarı, əhalinin təbii artımı
Ədəbiyyat
  • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan), http://www.president.az/articles/564.
  • “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2011-2015-ci illər), http://president.az/articles/2558.
  • Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Qanunvericilik toplusu, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəşri, Bakı, 2011.
  • «Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Qanunvericilik toplusu, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəşri, Bakı, 2011.
  • Məmmədova M.H., Məmmədov V.F., Quliyeva N.Q., Rəhimova Z.R. Azərbaycanda demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri və perspektiv meylləri // Kollektiv monoqrafiya. Bakı, 2007.
  • Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. М.: ИНФА-М. 2002, 260 с.
  • Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. М.: Финансы и статистика, 2004, 285 с.