ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2012

ŞƏHƏR NƏQLİYYATININ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ

Əliquliyev Rasim M., Abdullayev Rasim S.

Məqalədə şəhərdaxili nəqliyyat yükü analiz edilmişdir. Nəqliyyatda əlavə yüklənmələrin yaranma səbəbləri araşdırılmışdır. Mövcud problemin aradan qaldırılması üçün mümkün həll yolları və şəhər nəqliyyat infrastrukturunun ümumi idarəetmə modeli təklif olunmuşdur. (səh. 3-9)

Açar sözlər: nəqliyyat yükü, nəqliyyat infrastrukturu, nəqliyyat tıxacları, model
Ədəbiyyat
 • Ligthill M.J., Whitham F.R.S. On kinetic waves II. A theory of traffic flow on crowded roads // Proc. of the Royal Society Ser. A. 1995, vol.229, no.1178, pp.317–345.
 • Whitham G. B. Linear and Nonlinear Waves. M.: Mir, 1977
 • Frank A. Haight. Mathematical theory of traffic flows. M.: Mir, 1966. 286 p.
 • Alguliyev R., Abdullayev R.: Analyses of Surplus Traffic Load in Urban Infrastructure // Transport Problems International Scientific Journal, 2008, vol. 3, Issue 4, Part 2,pp 13–17.
 • Tağızadə Ə.H., Bayramov R.P.: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi, Bakı, 2002, 248 s.
 • Nagel K., Wagner R., Woesler R. Still flowing: Approaches to traffic flow and traffic jam modeling, January 2, 2003.
 • Daganzo C.F. Remarks on Traffic Flow Modeling and its Applications // Dept. of Civil and Environmental Engineering University of California, Berkeley. http://www.ce.berkeley.edu/~daganzo/PAPER.PDF.
 • Смирнов Н.Н., Киселев А.Б., Никитин В.Ф., Юмашев М.В. Математическое моделирование автотранспортных потоков // мех-мат МГУ, 1999.
 • Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем / М.: Транспорт, 1978, 125 с.
 • Иносэ Х., Хамада Т. Управление дорожным движением //Москва.: Транспорт, 1983.
 • Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. Москва «Наука», 1989.