İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2010

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ KONVERGENSİYASI

Cəfərov Z.Ə.

Telekommunikasiya xidmətlərinin sürətli inkişafı şəraitində informasiya mübadiləsi və emalı texnologiyaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda ən perspektivli istiqamətlərdən biri qabaqcıl informasiya texnologiyalarının  rabitə sahəsinə tətbiqi  və konvergent telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq konvergent şəbəkələrin texnoloji xüsusiyyətlərinin müxtəlif tərəflərinin təhlili və təfsilatlı  tədqiqi üzrə suallar yaranır. Məqalədə konvergent şəbəkələr üzrə bu texnologiyaların qarşılıqlı əlaqəli və müqayisəli təhlili verilir. (səh. 74-85)

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, telekommunikasiya xidmətləri, konvergent şəbəkələr, rabitə seansları, intellektual serverlər, billinq sistemləri.
Ədəbiyyat
  • Клещев Н.Т., Федулов А.А., Симонов В.М. и др. Телекоммуникации. Состояние и тенденции развития. М.: Радио и связь, 1999. – 480 с.
  • Лазеров В.Г. Интеллектуальные цифровые сети. Сети. М.: Финансы и статистика. 1996, 210 с.
  • Яновский Г.Г., Кох. Р. Эволюция и конвергенция в электросвязи. – М.: Радио и связь, 2001, 143 с.
  • Martin Niekus, Scott Cadzow. IMS specifications and their endorsement. “IMS over fixed access”, ETSI-TISPAN Workshop, Washington DC, 2005.
  • Джеймс Р., Вайнберг Н. Архитектура современного SQL-сервера:пер. с англ. – К.: BHV. 2000, 608 с.
  • Материалы конференции «Развитие биллинговых систем и информационных технологий для предприятий связи». 2002. М.: Триумф.