TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2021

TƏDQİQATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ VAHİD İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİNİN KONSEPTUAL MODELİ

Fətəliyev Təhmasib X., Davudova Səlminaz B.

Məqalə tədqiqatların avtomatlaşdırılmış vahid informasiya sisteminin (İS-in) işlənməsinin konseptual məsələlərinə həsr olunmuşdur. İnformasiya ehtiyatlarının təsnifatı, keyfiyyət göstəriciləri göstərilmiş, e-elm mühitində elmin idarə olunması üçün vahid İS-in yaradılmasının zəruriliyi vurğulanmışdır. Elmi tədqiqat nəticələrinin inteqrasiyası əsasında qurulmuş Cari Tədqiqat İS-in (ing. Current Research Information Systems, CRIS) əsas iş prinsipləri, funksional imkanları, arxitekturası haqqında məlumat verilmiş, bu tipli sistemlərin yaradılmasında Norveç, Böyük Britaniya və Rusiya təcrübəsi araşdırılmışdır. Layihələrin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, yaradılması üçün görülmüş işlər haqqında məlumat verilmişdir. Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması nəticəsində ölkəmizdə analoji sistemin yaradılmasının zəruriliyi vurğulanmış, təklif olunan sistemin konseptual modeli işlənmişdir. Sistemdə informasiya axınları, məlumatların əlaqələndirilməsi sxemi və yaradılmasında mövcud problemlər diqqətə çatdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, sistem elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və elmin idarə olunması məsələlərinin həllinə dəstək verəcək, idarəetmədə operativliyi, dəqiqliyi, şəffaflığı artıracaq, mütərəqqi və keyfiyyətli idarəçiliyə səbəb olacaqdır (səh.53-63).

Açar sözlər: elektron elm, idarəetmə qərarları, elmin informasiya təminatı, heterogen mənbə, CRIS sistemi, konseptual model.
DOI : 10.25045/jpit.v12.i2.05
Ədəbiyyat
 • Aliguliyev R.M., Alakbarov R.G., Fataliyev T.Kh. Elektron elm: jari vaziyyati, problemlari va perspektivlari // Informasiya tekhnologiyaları problemlari, 2015, №2, 4–15.
 • Aliguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Fataliyev T.Kh., Hasanova R.Sh. Azarbayjan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual masalalari // Informasiya tekhnologiyaları problemlari, 2012, №2(6), s.7–13.
 • DINI AG Research Information Systems. Research information systems at universities and research institutions, Position paper, 2015. https://dini.de/fileadmin/docs/AG_ Positionspapier_ engl_ final.pdf.
 • “Elm haggında” Azarbayjan Respublikasının Ganunu. http://www.e-qanun.az/framework/33488
 • Aliguliyev R.M., Fataliyev T.Kh. Elektron dovlat muhitinda elmin idara olunması tekhnologiyaları / “Elektron dovlat gurujulughu problemlari” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2014, s. 60–62.
 • “Informasiya, informasiyalashdırma va informasiyanın muhafizasi haggında” Azarbayjan Respublikasının Ganunu. http://e-qanun.gov.az/framework/3525
 • Antopol'skij A.B., Informacionnye resursy Rossii. M.: NTC «Informregistr», IPKIR, 2004, 330 s.
 • Jörg B. CERIF: Common European Research Information Format. https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/4319_CERIF_The_Common_European_Research_Information_Format_Model_DSJ.pdf
 • The international organization for research information. http://eurocris.org
 • Azeroual O., Schöpfel J., Quality issues of CRIS data: An exploratory investigation with universities from twelve countries // Publications, 2019, 7(1). https://www.mdpi.com/2304-6775/7/1/14
 • Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. http://www.openarchives.org/pmh/
 • Azeroual O. A text and data analytics approach to enrich the quality of unstructured research information // Computer and Information Science, 2019, №12, pp.84–95.
 • CRISTIN - Current Research Informatinon System in Norway. https://app.cristin.no/
 • SweCRIS. https://www.swecris.se/en_us
 • UKRI Gateway to Research Portal. https://gtr.ukri.org
 • Chudlarský T., Dvořák J. A National CRIS Infrastructure as the Cornerstone of Transparency in the Research Domain / Proceedings of the 11th International Conference on Current Research Information Systems, Prague, June 6-9, 2012, pp. 9–17.
 • Danilova T.S., Zelepuhina V.A., Burmistrov A.S., Tarasevich Y.Y. Informacionno-analiticheskaya sistema dlya sbora, hraneniya i analiza nauchnoj i naukometricheskoj informacii, Astrahan', Tipografiya «Novaya liniya», 2014, 191 s.
 • Guskov A., Zhizhimova O., Kikhtenko V., Skachkov D., Kosyakov D. RuCRIS: a pilot CERIF based system to aggregate heterogeneous data of Russian research projects // Computer Science, 2014, №33, pp.163–167.