ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№1, 2020

ÇOXKODLU İŞARƏLƏMƏNİN İSTİFADƏSİ İLƏ QEYRİ-TİPLİ MARŞRUTLARDA OBYEKTLƏRİN HƏRƏKƏTİ ZAMANI ONLARIN İDENTİFİKASİYASININ AVTOMATLAŞDIRILMASI TEXNOLOGİYASI

Astafiyev Aleksandr V., Orlov Aleksey A., Privezentsev Denis G.

Məqalədə sənaye müəssisələrində fasiləsiz nəzarət metodları və alqoritmlərinin müasirləşdirilməsi məsələsinin aktuallığına baxılmışdır. Təklif edilmiş texnologiya vasitəsilə həll edilən praktik məsələ – Vıksa metallurgiya zavodunun (3 saylı boruelektroqaynaq sexi) nümunəsində stoxastik hərəkət zamanı məhsulun identifikasiyası məsələsi təsvir edilmişdir. Sənaye məhsulunun hərəkətinə nəzarət sistemlərində fasiləsiz nəzarətin təşkili üçün geniş yayılmış müasir texnologiyalara baxılmışdır. İdentifikatorun yığım sensoruna dönməsi üçün artıq manipulyasiyaların miqdarının azalması üçün nəql edilən məmulatların çoxkodlu işarələnməsi yanaşması təklif edilmişdir. Çoxkodlu işarələnmənin tərifi verilmişdir. Klassik tamlığa nəzarət metodları və onların praktiki tətbiqi sahələrinə, həmçinin çoxkodlu işarələnmənin generasiyasında istifadə imkanlarına baxılmışdır. Tədqiqat işində çoxkodlu işarələnmənin yaradılması üçün nəzarət cəmi metodunun analizi aparılmış və onların generasiyası alqoritmi işlənmişdir. Təklif edilmiş yanaşma, sensor haqqında məmulatların yerləşdirilməsinə istiqamətlənmiş istehsal prosesinə əlavə mərhələlər tətbiq edilmədən sənaye məhsulunun hərəkətinə avtomatik nəzarətin təşkil edilməsinə, həmçinin izləmə prosesinin müasirləşdirməsi üçün əlavə statistik məlumatların əldə edilməsinə imkan verəcəkdir (səh.22-27).

Açar sözlər: yerləşdirmə, RTLS-sistemlər, radiotezlik eyniləşdirməsi, RFID, texniki görmə, çoxkodlu işarələmə, hərəkətə nəzarət sistemləri.
DOI : 10.25045/jpit.v11.i1.03
Ədəbiyyat
 • Order of the Government of the Russian Federation of 28.07.2017 N 1632-p On approval of the program “Digital economy of the Russian Federation”.
 • GOST R 56542-2015 "Nondestructive control. Classification of types and methods."
 • Orlov A.A., Astafyev A.V., Provotorov D.G. Development and implementation of the localization algorithm for symbolic marking of pipe products based on a sequential two-dimensional search for the averaged maximum // ChSU Bulletin, 2015, №6, pp. 34–37. ISSN 1994-0637.
 • Orlov A.A., Astafiev A.V., Provotorov A.V. Methods and algorithms for automatic two-step video identification of metal-roll billets [Text] // Automation in industry, 2013, no 10, pp.53–57.
 • State Technical Commission of Russia, “Guidance Document: Protection against unauthorized access to information. Terms and definitions”, Moscow: Military Publishing House, 1992.
 • Vatutin E.I., Titov V.S. Estimation of the real performance of modern processors in the problem of matrix multiplication for a single-threaded software implementation using the SSE extension (part 1) // News of South-West State University, 2015, vol. 1, no. 4 (61), pp. 26–35.
 • Vatutin E.I., Titov V.S. Estimation of the real performance of modern processors in the problem of multiplying matrices for single-threaded software implementation using the SSE extension (part 2) // News of South-West State University, 2015, vol. 1, no. 5 (62), pp. 8–16.
 • Popov D.V., Vatutin E.I. Analysis of the effectiveness of the use of GPGPU technologies in the implementation of heuristic algorithms in problems on graphs // Visual Analytics 2017. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat Publishing House, 2017, pp. 37–39.
 • Vatutin E.I., Panishchev V.S., Gvozdeva S.N., Titov V.S. Weighted random iteration method for constructing partitions of graph-schemes of parallel algorithms when designing logical multicontrollers // Izvestiya SUSU, 2017, vol. 21, no. 6 (75), pp. 6–21. 
  DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-6-21.
 • Vatutin E.I., Titov V.S, Emelyanov S.G The Basics of Discrete Combinatorial Optimization M .: ARGAMAK-MEDIA, 2016. 270 p.
 • Vatutin E.I., Titov V.S. Peculiarities of meta-optimization of the bee colony algorithm in the task of finding the shortest path in a graph with restrictions on the density of a graph // News of South-West State University. Series: Management, Computer Engineering, Computer Science. Medical Instrument. 2016, no. 2 (19), pp. 52–65.
 • Cavecchia V., Asnicar F., Masera L., Blanzieri E., Moser C. Optical-electronic devices and devices in systems of pattern recognition, processing images and character information. Recognition - 2017, a collection of materials of the XIII International Scientific and Technical Conference. 2017, Publisher: South-West State University (Kursk).
 • Asnicar F., Erculiani L., Galante F., Gallo C., Masera L., Morettin P., Sella N., Semeniuta S., Tolio T., Malacarne G ., Engelen K., Argentini A., Cavecchia V., Moser C., Blanzieri E.E. Volunteer Computing // Proceedings - 14th IEEE International Conference on Trust in Computing and TrustCom 2015, Volume 3, 2015, vol.3 248–253
 • Mun H.J., Hong S., & Shin J. Erratum, 2017. Cluster Computing, 2017, https://doi.org/10.1007/s10586-017-0984-3
 • Marechal S. Advances in password cracking // Journal of Computer Virology, 2008, https://doi.org/10.1007/s11416-007-0064-y
 • Mun H.J., Hong S., & Shin Ack, Rising, Rainbow, Tablets // Journal of Cluster Computing, 2017, https://doi.org/10.1007/s10586-017-0886-4
 • Jungjoo Seo, Myoungji Han Efficient Accessing and Sequence of Numbers, Journal of Computing Science and Engineering, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 1–8
 • Korzhik V.I., Panteleeva Z.A. Study of the method of rainbow tables for password recovery // Actual problems of infotelecommunications in science and education II International Scientific-Technical and Scientific-Methodical Conference, 2013, St. Petersburg State University of Telecommunications.
 • Pilshchikov D. Study of the Complexity of the Rainbow Table Method with Chain Markers // Mat. vopr. Cryptogram., 2017, vol. 8, no 4, pp. 99–116.
 • Bondarevsky A.S., Zolotov R.V. Radio Frequency Identification (RFID) Design - Problem Situation / Modern High Technologies, 2009, no 9, pp. 19–23.
 • Until Zuy. Nyat Research and application of RFID technology // International Research Journal, 2015, no 6 (37) Part 1, pp. 34–37.
 • Kamozin D.Y. Comparison of the effectiveness of the use of bar-coding technology and RFID technology in logistic processes // News of IGEGOST R ISO / IEC 15459-3-2007 "Automatic identification. Identifiers are unique international. Part 3. General rules for unique identifiers"
 • Ke-Sheng W. Intelligent and integrated RFID (II-RFID) system for improving traceability in manufacturing / Advances in Manufacturing, 2014, vol. 2, no 2, pp. 106–120.
 • Worapot J., Somjit A., Yuefeng L. Erratum to: An RFID-based traceability system / Telecommunication Systems, 2015, vol. 58, no 3, pp. 273–273.
 • Mahir O., Alp U., Aysenur B. An RFID-based tracking system for denim production processes / The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, pp. 1–14.