REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2019

REAL ZAMAN REJİMLİ PARALEL PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN PROQRAM TƏMİNATI SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ

Salmanova Məlahət N.

Məqalədə qeyri səlis zaman Petri şəbəkəsinin(QSZPŞ) tətbiqi ilə mürəkkəb sistemlərin modelləşdirilməsinin proqram təminatının işlənməsi məsələsinə baxılmışdır. Real zaman rejimli paralel proseslərin modelləşdirilməsində və idarəolunmasında tətbiq olunan Petri şəbəkəsinin genişlənmələrinin təsnifat sxemi verilmişdir. Göstərilmişdir ki, kompüter modelləşdirilməsi prosesi sistemin layihələndirilməsini, riyazi modelin qurulmasını, modelin fəaliyyət alqoritmi və kompüter proqramının işlənməsini əhatə edir. Proqram təminatının və kompüter modelləşdirilməsinin struktur sxemi işlənmiş, proqram təminatının işlənməsi prosesinin mərhələləri göstərilmişdir. Delphi 7.0 vizual proqramlaşdırma mühitində işlənmiş tətbiqi idarəetmə proqramlarının əsas aspektləri nümayiş etdirilmişdir.  QSZPŞ-nin tətbiqi ilə paralel sistemlərin modelləşdirilməsinin instrumental və tətbiqi proqram vasitələri  MATLAB mühitində Fuzzy Logic Toolbox genişləndirmə paketindən istifadə etməklə reallaşdırılmışdır (səh.105-113).

Açar sözlər: asinxron proseslər, kompüter modelləşdirilməsi, proqram təminatı, qeyri-səlis zaman Petri şəbəkəsi, trapesiyaşəkilli qeyri-səlis interval.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i2.14
Ədəbiyyat
  • Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005, 736 с.
  • Мустафаев В.А., Салманова М.Н. Разработка модели функционирования обрабатывающего центра с применением нечетких временных сетей Петри // Вестник Воронежского государственного технического университета, 2018, т.14, №3, с.13–19. https://elibrary.ru/ item.asp?id=34977125.
  • Yang B., Li H. A novel dynamic timed fuzzy Petri nets modeling method with applications to industrial processes // Expert System with Applications, 2018, vol. 97, pp.276–289. org/10.1016/j.eswa.2017.12.027.
  • Константайн Л.Л., Ловкуд Л.А. Разработка программного обеспечения. Питер, 2004, с.592.
  • Хомоненко А.Д., Гофман В.Э., Мещеряков Е.В. Delphi 7 / – 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2010, 1136 с.
  • Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель, М.: ДМК Пресс, 2012, 768 с.