GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri

GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

№2, 2019

GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ ND-OBYEKTLƏRİNİN MƏKAN SƏHNƏLƏRİNIN ANALIZI ALQORİTMİ

Andrianov Dmitriy Y., Yeremeyev Sergey V., Kovalyov Yuriy A.

Məqalədə nD obyektlərini müxtəlif zaman kəsimində və müxtəlif miqyaslarda analiz etməyə imkan verən alqoritm işlənmişdir. Məkan səhnələrinin analizi alqoritmi obyektlər arasında topologiya əlaqəsini görməyə imkan verir. Həndəsi xarakteristikalardan fərqli olaraq, topoloji xarakteristika obyektlərin yerləşməsindən asılı deyil. Alqoritmin əsasını Çex kompleksindən istifadə ilə kompüter topologiyası metodları təşkil edir. Alqoritmin reallaşdırılmasının nəticəsi kimi məkan obyektlərinin Barkodu verilir və onların analizi həyata keçirilir (səh.9-13).

Açar sözlər: məkan obyektlərinin təsnifatı, topologiya, geoinformatika, Barkod.
DOI : 10.25045/jpit.v10.i2.02
Ədəbiyyat
  • Simonov K., Kadena L. Algorithm of processing spatial data based on shiarlet-transformation // Processing of spatial data and remote monitoring of the natural environment and large-scale anthropogenic processes, 2013, pp.100–114.
  • Guilbert E. Multi-level representation of terrain features on a contour map // Geoinformatica, 2013, vol.17, pp.301–324.
  • Zhilin Li, Qi Zhou. Integration of linear and areal hierarchies for continuous multi-scale representation of road networks // International Journal of Geographical Information Science, 2012, vol.26. pp.855–880.
  • Herbei I. Radulov. Topology of spatial data / The Proceedings 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), 2015, Book 2, vol.2, 2015, pp.87–94.
  • Fedoseev V.A., Chupshev N.V. Investigation of methods for detecting anthropogenic changes on the earth's surface using a sequence of high-resolution satellite images Computer optics, 2012, vol.36 no.2, pp.279–288.
  • Arroyo Ohori K., Ledoux H. and Stoter J., A dimensionin dependent extrusion algorithm using generalized maps // International Journal of Geographical Information Science, vol. 29, no 7, pp.1166–1186.
  • Shyam Boriah. Time series change detection: algorithms for land cover change. A dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the university of Minnesota, 2010, 146 p.
  • Jean-Daniel Boissonnat, Karthik C. Srikanta, Sébastien Tavenas. Building Efficient and Compact Data Structures for Simplicial Complexes // Algorithmica. An Extended Abstract, 2015, pp. 530–567.
  • Edelsbrunner H. and M¨ucke E.P.: Three-dimensional alpha shapes. ACM Transactions on Graphics, vol.13, 1994, pp.43–72.